Mobyson är rustat för tillväxt 2008

Print
| Source: Stockwik Förvaltning AB
Mobyson är rustat för tillväxt 2008

2007 har präglats av en genomgripande omställning av Mobyson AB:s (publ.)
strategiska inriktning; mot företagsmarknaden för mobiltelefoni. Resultatet för
perioden januari till september uppgick till -94 MSEK. I detta ingår betydande
avskrivningar och kostnader kopplade till omstruktureringen. Förändringarna
beräknas ge positiva effekter på resultatet från innevarande kvartal och framåt.

- Företagsmarknaden for mobiltelefoni växer snabbt. För Mobyson har målet därför
varit att positionera bolaget för tillväxt inom detta segment. Idag ser vi
tydliga resultat. Efter tredje kvartalets utgång sålde vi Talkmore för cirka 150
MSEK och förvärvade Totaltelefoni. Sammantaget är Mobysons likviditet väsentligt
förstärkt samtidigt som vi idag är största oberoende aktör på marknaden. Vi har
goda chanser att fortsätta växa med lönsamhet, säger Bent Brugård, VD Mobyson
AB.

Mobyson är idag helt inriktat mot mobiltelefoni och IP-växlar inom
affärssegmentet. Detta befästes definitivt av Mobysons förvärv av Totaltelefoni
Svenska AB, som har samma affärsinriktning som Mobysons befintliga dotterbolag
Freetel AB. Båda dotterbolagen levererar idag positiva resultat. Bolagens
samlade omsättning uppgår till cirka 250 MSEK. 

Mobysons resultat per det tredje kvartalet 2007 visar intäkter om 86 MSEK och
ett rörelsesresultat om -32 MSEK, för den kvarvarande verksamheten. De likvida
medlen uppgick vid periodens slut till 76 MSEK. Resultaten präglas av den
strukturförändring som genomförts och slutligen färdigställts i november, efter
tredje kvartalets utgång. Förvärvet av Totaltelefoni och försäljningen till
Telenor under fjärde kvartalet, beräknas ge väsentligt förbättrade resultat
innevarande kvartal och framåt.

For ytterligare information, vänlige kontakta:
Bent Brugård, VD, Mobyson AB (publ.)
Tel:+47 90 85 35 06, e-post: bent.brugard@online.no

Om Mobyson AB (publ.)
Mobyson AB verkar inom affärsområden som riktar sig till den mobila sektorn.
Business Solutions som bland annat erbjuder IT-lösningar för att optimera
företag och organisationers mobila investeringar, mobiltelefoner, handdatorer
och tillbehör. Företaget har ca 50 medarbetare i Norge och Sverige.
Huvudkontoret ligger i Nacka. Företaget är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small
Cap sedan år 2000 under kortnamn MOBY. www.mobyson.net