Delårsrapport Mobyson AB (publ.) 1 januari - 30 september, 2007

Print
| Source: Stockwik Förvaltning AB
Delårsrapport Mobyson AB (publ.) 1 januari - 30 september, 2007

Mobyson AB har inlett en satsning med dotterbolaget Freetel AB i spetsen. Detta
är ett led i Mobysons strategi att koncentrera verksamheten till
företagsmarknaden inom mobiltelefoni. Genom försäljning av bolagen inom
verksamhetsområdena Logistics och Network Services stärks kassan, vilket ger
möjlighet till tillväxt inom Business Solutions. 

I enlighet med IFRS 5 separeras den verksamhet som är under avveckling från den
kvarvarande verksamheten.

Juli - september 2007

• Intäkterna för kvarvarande verksamhet juli till september ökade med 7 % till
27,5 MSEK (25,7). Intäkterna för hela verksamheten, inklusive den avvecklade,
minskade med 57 % till 68,5 MSEK (158,2).  

• Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet juli till september uppgick
till -24,4 MSEK (7,1). Av resultatet utgör -19,2 MEK avskrivningar och
nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet. Resultat efter skatt
för hela verksamheten uppgick till -33,1 MSEK (-8,1). Av resultatet utgör - 26,7
MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet.

• Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före och efter utspädning juli
till september uppgick till -0,14  SEK (0,12 SEK).

• Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till -19,6 MSEK
(0,1).

• Balansräkningen har stärkts betydligt. Soliditeten uppgår till 62 % och
likvida medel uppgick vid periodens slut till 75,7 MSEK.

• Den 6 juli såldes Network Services (Talkmore Holding AS och Mobyson AS) till
Telenor. Köpeskillingen uppgick till 135 MNOK  exklusive  försäljningskostnader.

• Den 6 juli såldes Link Messaging AB som ingick i affärsområdet Business
Solutions, till ZapDance AS. Köpeskillingen uppgick till 12  MSEK exklusive 
försäljningskostnader.

• I augusti såldes aktieinnehavet i intressebolaget Voice Roaming Technology AS
till Birdstep Technology ASA. Försäljningen genomförs med hjälp av aktier som
värderas till 14 MNOK vid försäljningstillfället och omfattas av ett
lock-up-avtal på sex månader.

Januari - september 2007

• Intäkterna för kvarvarande verksamhet januari till september ökade med 15 %
till 85,7 MSEK (74,4). Intäkterna från hela verksamheten, inklusive den
avvecklade, minskade med 27 % till 306,8 MSEK (420,0) på grund av försäljningen
av Logistics-verksamheten i maj. 

• Resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -40,7 MSEK (8,5).
Av resultatet utgör -27 MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte
påverkar bolagets likviditet. För hela verksamheten uppgick resultat efter skatt
till -94,3 MSEK (-19,1). Av resultatet utgör -58,2 MSEK avskrivningar och
nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet.

• Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet före och efter utspädning
januari till september uppgick till -0,27 SEK (0,13 SEK).

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,5 MSEK (3,3).