Indutrade expanderar i Nederländerna genom förvärv av Ammertech B.V. i Helmond

Indutrade har förvärvat samtliga aktier i holländska Ammertech B.V. med en
årsomsättning om cirka 60 mkr.


Ammertech är ett ledande teknikförsäljningsbolag i Nederländerna inom
produktområdet lager och transmission.  Bolaget, som även har en filial i
Belgien, är sedan många år distributör i Benelux för Indutrades dotterbolag ETP
Transmission.  

Organisatoriskt kommer Ammertech att ingå i Affärsområdet Special Products som
2006 hade en nettoomsättning på 1 094 mkr.

Förvärvet av Ammertech genomförs per 1 januari 2008 och bedöms ha en marginell
positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. 
Stockholm den 19 december 2007

INDUTRADE AB (publ)För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, VD och koncernchef, tel 070 589 17 95.


Om  Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt
teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av 

•	Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
•	Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstragegi
•	Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden, Engineering & Equipment, Flow
Technology, 
Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2006
till 4 516 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar
uppgick till 460 mkr.
Indutrade är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm.