De största ägarna i olje- och gaskoncernen PA Resources har utsett sina
representanter i valberedningen inför 2008 års årsstämma. 

PA Resources AB:s valberedning inför årsstämman 2008 består av följande
representanter: 
- Jan Kvarnström, styrelsens ordförande, utsedd på årsstämman 2007
- Niklas Adler, utsedd av aktieägaren Bertil Lindkvist 
- Lars Olof Nilsson, utsedd av aktieägaren Ulrik Jansson med kontrollerade
bolag 
- Harald Hellebust, utsedd av aktieägaren Jan Haudemann-Andersen med
kontrollerade bolag 

PA Resources AB:s riktlinjer för tillsättande av valberedningen fastslogs på
årsstämman den 9 maj 2007 och är baserade på riktlinjerna i Svensk Kod för
Bolagsstyrning. PA Resources valberedning ska bestå av fyra ledamöter. Av dessa
skall en utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga skall utses av de
tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2007. En av de tre
ägarrepresentanterna kommer att utses till valberedningens ordförande. 

Valberedningen ska bland annat lämna förslag på antal styrelseledamöter,
styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, styrelse och
revisorsarvoden, ordförande på årsstämman, samt i förekommande fall val av
revisorer. 

Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta
skriftligen genom brev till: 

PA Resources AB (publ)
Att: Valberedningen
Kungsgatan 44 
111 35 Stockholm
Sverige 

eller via e-post till valberedningen@paresources.se

Stockholm, 6 december 2007
PA Resources AB (publ)


PA Resources AB (publ) är en snabbt växande olje- och gaskoncern inriktad på
att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva
prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i
Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Ekvatorial Guinea och Republiken
Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter.
Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. 

PA Resources AB hade intäkter om cirka 843 MSEK under 2006. Bolaget är noterat
på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) samt OMX Nordiska Börs i Stockholm,
Sverige (segment MidCap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.