Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2008                         

Til OMX Den Nordiske Børs København og pressen                 

                           København, 31. januar 2008

Forløb af ekstraordinær generalforsamling og udstedelse af warrants i Exiqon A/S

Resumé: Exiqon A/S meddeler forløbet af den ekstraordinære generalforsamling  
afholdt den 31. januar 2008, forventet tidspunkt for offentliggørelse af    
prospekt samt bestyrelsens beslutning om udstedelse af warrants til       
nøglemedarbejdere.                               


Forløb af ekstraordinær generalforsamling                    

I overensstemmelse med indkaldelsen blev der afholdt ekstraordinær       
generalforsamling i Exiqon A/S i dag den 31. januar 2008.            

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til 
at udvide aktiekapitalen med op til nom. kr. 6.161.004 ad en eller flere gange 
uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer,               

Generalforsamlingen godkendte de overordnede retningslinier for         
incitamentsaflønning,                              

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at forhøje bestyrelsens   
eksisterende bemyndigelse til udstedelse af warrants fra 3.500.000 til 4.500.000
warrants og at ændre bemyndigelsen, således at personkredsen tillige omfatter  
medarbejdere i selskabets datterselskaber,                   

Selskabet fik bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier.           


Selskabet forventer, at offentliggøre prospekt i forbindelse med Oncotech    
transaktionen i løbet af næste uge.                       

Udstedelse af warrants                             

I umiddelbar forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling blev der    
afholdt bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at udstede 191.761 stk.    
warrants til visse nøglemedarbejdere i Exiqon A/S, der ikke er medlemmer af   
selskabets bestyrelse eller registrerede direktion, i henhold til bemyndigelse i
vedtægternes § 3c.                               

De tildelte warrants giver indehaverne ret til at tegne op til nominelt kr.   
191.761 aktier á kr. 1 i Exiqon A/S, og bestyrelsen traf samtidig beslutning om 
at forhøje selskabets aktiekapital i overensstemmelse hermed.          

Udnyttelsesprisen for de tildelte warrants er kr. 36,20 pr. warrant, hvilket  
svarer til den gennemsnitlige lukkekurs for selskabets aktier i de seneste fem 
handelsdage op til og med 30. januar 2008, med et tillæg på 5 % p.a.      

De udstedte warrants modnes til udnyttelse med en seksogtredivetyvendedel (1/36)
den første dag i den kalendermåned, der følger efter tidspunktet for udstedelsen
af de pågældende warrants, herefter modnes til udnyttelse den første dag i hver 
af de følgende kalendermåneder yderligere en seksogtredivetyvendedel (1/36) af 
disse warrants, indtil samtlige af disse warrants kan udnyttes. Uudnyttede   
warrants bortfalder automatisk efter udløbet af det første udnyttelsesvindue  
efter 36 måneder efter tildelingen.                       

Bestyrelsens beslutning er optaget i § 3c2 i selskabets vedtægter.       
Yderligere oplysninger:                             

Lars Kongsbak, administrerende direktør, tlf. + 45 40 90 21 01         
Hans Henrik Chrois Christensen, finansdirektør, tlf. +45 45 65 09 53 eller + 45 
40 90 21 31                                   


Om Exiqon                                    
Exiqons mission er at kombinere en førende videnskabelig ekspertise inden for  
genaktivitetsmåling med sin patenterede LNA™-teknologi. Exiqons produkter,   
ydelser og medarbejdere gør de naturvidenskabelige forskere i stand til at gøre 
banebrydende opdagelser. Endvidere dækker Exiqon det udækkede behov for en ny  
metode til at diagnosticere kræft. Exiqons produkter er baseret på en patenteret
teknologi (LNA™ eller Locked Nucleic Acid), som giver mulighed for meget præcis 
og sensitiv analyse af DNA og RNA. Exiqon vil udvide det nuværende produktudbud 
til forskningsbrug samt udvikle nye, patenterede molekylærdiagnostiske     
produkter. Exiqon har ved en række nylige tiltag opnået en position som en   
betydningsfuld aktør ved at anvende miRNA som den primære biomarkør i      
kræftdiagnostik.                                

Disclaimer                                   

Fremadrettede udsagn:                              

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om Exiqons mulige fremtidige  
udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. 
Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter Exiqons 
overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan
vise sig at være fejlagtige. Exiqons aktiviteter er karakteriseret ved, at de  
faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som     
forudsat, vurderet, skønnet, forventet eller ventet i denne meddelelse.     

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg af værdipapirer i Exiqon. Exiqons 
aktier er ikke registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere 
ændringer (”Securities Act”) eller gældende stats lovgivning og må ikke udbydes,
sælges eller udleveres inden for USA eller til U.S. persons uden registrering  
eller en gældende undtagelse fra registreringskravene i den amerikanske     
værdipapirlovgivning eller gældende stats lovgivning.