TeliaSonera januari-december 2007

TeliaSonera investerar för framtiden

Helåret
• Nettoomsättningen ökade 5,8 procent till 96 344 MSEK (91 060). I lokala
valutor ökade nettoomsättningen 6,3 procent.

• EBITDA före engångsposter uppgick till 31 021 MSEK (32 266) och marginalen
till 32,2 procent (35,4).

• Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 27 478 MSEK (26 751).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 17 674
MSEK (16 987) och resultat per aktie till 3,94 SEK (3,78).

• Fritt kassaflöde var 13 004 MSEK (16 596).

• Antalet abonnemang ökade under året till 114,9 miljoner, med 5,8 miljoner nya
abonnemang i de majoritetsägda verksamheterna och 12,9 miljoner nya abon-nemang
i intressebolagen.

• Total föreslagen utdelning om 4,00 SEK per aktie (6,30), inklusive ordinarie
och extra utdelning, motsvarande totalt 17 962 MSEK (28 290).

Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen ökade 7,5 procent till 24 921 MSEK (23 187). I lokala
valutor ökade nettoomsättningen 6,8 procent.

• EBITDA före engångsposter uppgick till 7 208 MSEK (7 766) och marginalen var
28,9 procent (33,5).

• Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 6 358 MSEK (6 504).

• Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade till 4 467 MSEK
(4 029) och resultat per aktie till 0,99 SEK (0,90).

• Fritt kassaflöde var 1 839 MSEK (2 865).

Frågor om rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir