KlimaInvest A/S' bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt
selskabets delårsrapport for perioden 01. august 2007 til 31.
december 2007, hvoraf følgende kan fremhæves.

Periodens resultat per aktie (EPS) blev på -3 kr.  resulterende i en
forrentning af egenkapital ekskl. emissionsomkostninger på -3% i
perioden.  Forrentning af egenkapitalen er afledt af selskabets
investering i CO2 kvoter, der påbegyndtes ultimo oktober 2007 i
forbindelse med selskabets notering på OMX Den Nordiske Børs
København.
Selskabets investeringsafkast kan sammenholdes med udviklingen på det
toneangivende danske aktiemarked, der udviste et fald på 9% i
perioden hvor selskabets investeringsaktivitet har været aktiv (31.
oktober 2007 til 31. december 2007). Udviklingen i selskabets indre
værdi har udvist en svag korrelation med udviklingen på aktiemarkedet
i perioden.
Egenkapitalen udgjorde den 31. december 75,6 mio. kr. svarende til en
indre værdi pr. aktie på 97,10 kr. Selskabets aktiekurs den 31.
december udgjorde til sammenligning 97,00 kr. pr. aktie svarende til
en børskurs/indre værdi på 1,00.
Selskabets målsætning er at levere et absolut afkast der ikke
korrelerer med almindelige aktivklasser.  Selskabets
investeringsstrategi er baseret på en forventet stigning i prisen
tilknyttet CO2 udledning i Europa. Selskabet forventer en
egenkapitalforrentning på mindst 10% i 2008.

Med venlig hilsen
KlimaInvest A/S


Marc
Jeilman
Bestyrelsesformand

Vagn List
Adm. direktør