Fondsbørsmeddelelse                               

Totalkredit/Nykredit tilbyder DiBa Bank en ændret samarbejdsaftale      
Som meddelt af Totalkredit/Nykredit den 6. marts 2008 tilbydes         
pengeinstitutterne bag Totalkredit en ny og bredere samarbejdsaftale, der    
udbygger aftalen fra 2003, der blev indgået, da Nykredit købte Totalkredit.   
Tilbuddet er dog betinget af, at et tilstrækkeligt antal pengeinstitutter    
tiltræder det.                                 

DiBa Bank har besluttet at bakke op om det nye aftalegrundlag.         

Under forudsætning af, at det ændrede aftalegrundlag godkendes, vil det allerede
i indeværende regnskabsår påvirke DiBa Bank's resultatopgørelse og solvens jf. 
nedenfor.                                    

Vedtagelse af tilbudt efterbetaling vil medføre en kursavance i         
DiBa Bank                                    
Den oprindelige købsaftale fra 2003 indeholdt en efterregulering af Nykredits  
købesum for Totalkredit, der var afhængig af Totalkredits markedsandel pr. 1.  
april 2010. Brancheglidning vil imidlertid besværliggøre en præcis beregning af 
Totalkredits markedsandel i 2010. Derfor tilbyder Nykredit allerede nu     
pengeinstitutterne at fastsætte markedsandelen til 35% pr. 1. april 2010. Dette 
medfører en efterbetaling til pengeinstitutterne på i alt 1.460 mio. kr. efter 
skat. Selve betalingen sker som oprindelig aftalt først den 1. oktober 2012, og 
fordeles blandt pengeinstitutterne efter ejerandelene i Totalkredit ved salget 
af selskabet i 2003.                              

Selv om efterbetalingen først forfalder i 2012, skal pengeinstitutterne - hvis 
tilbudet accepteres - allerede nu indregne nutidsværdien af den fremtidige   
efterbetaling som en kursavance i resultatopgørelsen. For DiBa Bank vil     
efterbetalingen resultere i en kursavance på ca. 28,8 mio. kr., hvilket i første
kvartal 2008 forøger resultatet efter skat med ca. 21,6 mio. kr.        

Overgang til ny samarbejdsmodel øger solvensprocenten i DiBa Bank        
Udover fastsættelsen af efterbetalingen ligger det i tilbuddet, at       
pengeinstitutterne senest pr. 1. april 2008 skal overgå fra den gældende    
tabsgarantimodel til en modregningsmodel. Fremadrettet vil eventuelle tab på  
Totalkreditlån formidlet af pengeinstitutterne blive modregnet i de løbende   
provisioner, som pengeinstitutterne modtager fra Totalkredit for sin indsats og 
servicering af låntagerne, indtil hele det konstaterede tab er dækket.     
                                        
DiBa Bank har besluttet at overgå til modregningsmodellen, hvilket betyder, at 
tabsgarantier for ca. 850 mio. kr. over for Totalkredit bortfalder. Hermed   
reduceres de risikovægtede poster, hvilket - alt andet lige - betyder en    
forøgelse af solvensen på ca. 0,6 procentpoint.                 

Med venlig hilsen                                
DiBa Bank A/S                                  
Claus Schroll      Flemming Jensen