F-Secure Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään keskiviikkona 26.3.2008 klo 15.00 alkaen High Tech Center, Ruoholahti, 
Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Osanottajien toivotaan saapuvan       
kokouspaikalle klo 14.45 mennessä.  
                      
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
                   
1. Yhtiöjärjestyksen 10. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat 
asiat   
                                   
2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista  
      
Hallituksen ehdotuksen mukaan hallitus valtuutettaisiin päättämään suunnatusta 
osakeannista ja sen ehdoista. Valtuutus olisi voimassa yhden vuoden.
Annettavienosakkeiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä olisi 40.000.000
kappaletta. 
    
3. Optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan      
kirjaaminen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon 
                
Hallitus ehdottaa, että F-Secure Oyj:n optio-ohjelmista 2002 ja 2005 annettujen 
optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista uusista   
osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun oman 
vapaan pääoman rahastoon.  
                          
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
    
Hallitus ehdottaa, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen 
hankkimisesta. Ehdotettu määrä on noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.    
Valtuutus olisi voimassa vuoden. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen joko 
julkisessa kaupankäynnissä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki) sen    
sääntöjen mukaisesti tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.  
Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. 
Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla   
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten 
puitteissa.  
                                 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin    
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen)   
laissa määrätyin edellytyksin. Yhtiön omat osakkeet hankitaan käytettäväksi   
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden  
totuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön      
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai  
mitätöitäväksi. Hallituksella on oikeus päättää muista omien osakkeiden     
hankkimiseen liittyvistä seikoista.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta  
                       
Hallitus ehdottaa, että hallitus voi päättää enintään 15.513.111 oman osakkeen 
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus olisi voimassa vuoden.  
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös muuten kuin   
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu luovutus) laissa 
määrätyin edellytyksin. 
                            
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa 
järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten         
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja    
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä  
OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Hallituksella on oikeus päättää muista luovuttamiseen liittyvistä seikoista.  

6. Osingonjako  
                                
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 jaettaisiin     
osakkeenomistajille osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan       
osakkeenomistajille, jotka on täsmäytyspäivänä (31.3.2008) merkitty Suomen   
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on  
8.4.2008. 
                                   
7. Esitys hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajaksi sekä heidän palkkioiksi
 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä pysyisi 
kuutena. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäseninä jatkaisivat seuraavat  
nykyiset jäsenet: Marko Ahtisaari, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Risto Siilasmaa ja
Alexis Sozonoff. Ari Hyppönen, joka on ollut hallituksessa yli 10 vuotta    
varsinaisena ja varajäsenenä, on ilmoittanut valiokunnalle, ettei ole enää   
käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Valiokunta esittää, että Juho  
Malmberg valittaisiin uutena jäsenenä F-Securen hallitukseen seuraavalle    
toimikaudelle. Juho Malmberg on KONE Oyj:n kehitysjohtaja ja johtokunnan jäsen. 
Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Accenturen Suomen maayhtiön      
toimitusjohtajana 2002-2005, pohjoismaiden ulkoistusjohtajana 2005, Suomen   
maayhtiön varatoimitusjohtajana 1999-2002 ja teknologiajohtajana 1992-1999.   
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin edelleen   
Ernst & Young Oy. Asianomaiset ovat ilmoittaneet suostumuksensa. 
        
Hallituksen vuosipalkkioiksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa     
seuraavaa: Hallituksen puheenjohtaja EUR 55.000, valiokuntien puheenjohtajat EUR
40.000 ja jäsenet EUR 30.000. Edelleen valiokunta ehdottaa, että palkkioista  
noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina.       
Tarkastusvaliokunta esittää, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin    
hyväksytyn laskun mukaan.  
                          
Asiakirjat  
                                 
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset liitteineen ovat  
osakkeenomistajien nähtävissä viimeistään 19.3.2008 alkaen yhtiön kotisivulla  
http://www.f-secure.fi/f-secure/sijoittajat/ ja niistä lähetetään pyydettäessä 
jäljennökset osakkeenomistajille. Pyynnön voi esittää jäljempänä mainittujen  
yhteystietojen kautta. 
                            
Osallistumisoikeus 
                              
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään  
14.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään  
yhtiön osakasluetteloon. 
                           
Ilmoittautuminen 
                               
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava   
siihen viimeistään 17.3.2008 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua      
sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautumiset@entre.fi, puhelimitse numeroon 050 
396 7579, kirjeitse osoitteella F-Secure Oyj/Ulla Toivanen, PL 24, 00181    
Helsinki tai yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.   
Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.    
Valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä.    

Helsingissä 13.2.2008  
                            
F-Secure Oyj                                  
Hallitus                                    

Lisätietoja:                                  
F-Secure Oyj                                  
Kimmo Alkio, toimitusjohtaja		puh. 09 2520 5550                
Taneli Virtanen, talousjohtaja		puh. 09 2520 5655                
Jukka Kotovirta, sijoittajasuhteet   puh. 040 5883 933