Som meddelt af Totalkredit/Nykredit den 6. marts 2008 tilbydes
pengeinstitutterne bag Totalkredit en ny og bredere samarbejdsaftale, der
udbygger den aftale, der blev indgået i 2003, da Nykredit købte Totalkredit.
Tilbuddet er dog betinget af, at et tilstrækkeligt antal pengeinstitutter
tiltræder det. 

Nørresundby Bank har besluttet at bakke op om det nye aftalegrundlag. 

Det ændrede aftalegrundlag vil allerede i indeværende regnskabsår påvirke
Nørresundby Banks resultatopgørelse og solvens jf. nedenfor. 

Vedtagelse af tilbudt efterbetaling vil medføre en kursavance i Nørresundby
Bank. 
Den oprindelige købsaftale fra 2003 indeholdt en efterregulering af Nykredits
købesum for Totalkredit, der var afhængig af Totalkredits markedsandel pr. 1.
april 2010. Brancheglidning vil imidlertid besværliggøre en præcis beregning af
Totalkredits markedsandel i 2010. Derfor tilbyder Nykredit allerede nu
pengeinstitutterne at fastsætte markedsandelen til 35 % pr. 1. april 2010.
Dette medfører en efterbetaling til pengeinstitutterne på i alt 1.460 mio. kr.
efter skat. Selve betalingen sker som oprindelig aftalt først den 1. oktober
2012 og fordeles blandt pengeinstitutterne efter ejerandelen i Totalkredit ved
salget af selskabet i 2003. 

Selvom efterbetalingen først forfalder i 2012, skal pengeinstitutterne - hvis
tilbudet accepteres - allerede nu indregne nutidsværdien af den fremtidige
efterbetaling som en kursavance i resultatopgørelsen. For Nørresundby Bank vil
efterbetalingen resultere i en kursavance på ca. 32 mio. kr., hvilket i første
kvartal 2008 forøger resultatet efter skat med 24 mio. kr. 

Da bankens udmeldte forventninger til resultatet for 2008 på 130 - 150 mio. kr.
er før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. , giver ovennævnte
kursavance ikke anledning til ændring af forventningerne. 

Overgang til ny samarbejdsmodel øger solvensprocenten i Nørresundby Bank.
Udover fastsættelsen af efterbetalingen ligger det i tilbuddet, at
pengeinstitutterne senest pr. 1. april 2008 skal overgå fra den gældende
tabsgarantimodel til en modregningsmodel. Fremadrettet vil eventuelle tab på
Totalkreditlån formidlet af pengeinstitutterne blive modregnet i de løbende
provisioner, som pengeinstitutterne modtager fra Totalkredit for deres indsats
og servicering af låntagerne, indtil hele det konstaterede tab er dækket. 

Overgangen til modregningsmodellen betyder i Nørresundby Banks tilfælde, at
tabsgarantier for ca. 1.100 mio. kr. overfor Totalkredit bortfalder. Hermed
reduceres de risikovægtede poster, hvilket - alt andet lige - betyder en
forøgelse af solvensen på ca. 0,6 procentpoint. 

For uddybende kommentarer henvises til bankdirektør Andreas Rasmussen eller
bankdirektør Finn Øst Andersson. 

Venlig hilsen


Andreas Rasmussen        Finn Øst Andersson
Bankdirektør           Bankdirektør