Som meddelt af Totalkredit/Nykredit den 6. marts 2008 tilbydes         
pengeinstitutterne bag Totalkredit en ny og bredere samarbejdsaftale, der    
udbygger aftalen fra 2003, der blev indgået, da Nykredit købte Totalkredit.   
Tilbuddet er dog betinget af, at et tilstrækkeligt antal pengeinstitutter    
tiltræder det.                                 

Ringkjøbing Landbobank har besluttet at bakke op om det nye aftalegrundlag.   

Det ændrede aftalegrundlag vil allerede i indeværende regnskabsår påvirke    
Ringkjøbing Landbobanks resultatopgørelse og solvens jf. nedenfor.       

Vedtagelse af tilbudt efterbetaling vil medføre en kursavance i Ringkjøbing   
Landbobank                                   
Den oprindelige købsaftale fra 2003 indeholdt en efterregulering af Nykredits  
købesum for Totalkredit, der var afhængig af Totalkredits markedsandel pr. 1.  
april 2010. Brancheglidning vil imidlertid besværliggøre en præcis beregning af 
Totalkredits markedsandel i 2010. Derfor tilbyder Nykredit allerede nu     
pengeinstitutterne at fastsætte markedsandelen til 35% pr. 1. april 2010. Dette 
medfører en efterbetaling til pengeinstitutterne på i alt 1.460 mio. kr. efter 
skat. Selve betalingen sker som oprindelig aftalt først den 1. oktober 2012, og 
fordeles blandt pengeinstitutterne efter ejerandelene i Totalkredit ved salget 
af selskabet i 2003.                              

Selv om efterbetalingen først forfalder i 2012, skal pengeinstitutterne - hvis 
tilbudet accepteres - allerede nu indregne nutidsværdien af den fremtidige   
efterbetaling som en kursavance i resultatopgørelsen. For Ringkjøbing Landbobank
vil efterbetalingen resultere i en kursavance på ca. 32 mio. kr., hvilket i   
første kvartal 2008 forøger resultatet efter skat med ca. 24 mio. kr.      

Overgang til ny samarbejdsmodel øger solvensprocenten i Ringkjøbing Landbobank 
Udover fastsættelsen af efterbetalingen ligger det i tilbuddet, at       
pengeinstitutterne senest pr. 1. april 2008 skal overgå fra den gældende    
tabsgarantimodel til en modregningsmodel. Fremadrettet vil eventuelle tab på  
Totalkreditlån formidlet af pengeinstitutterne blive modregnet i de løbende   
provisioner, som pengeinstitutterne modtager fra Totalkredit for sin indsats og 
servicering af låntagerne, indtil hele det konstaterede tab er dækket.     

Overgangen til modregningsmodellen betyder i Ringkjøbing Landbobanks tilfælde, 
at tabsgarantier for ca. 1.250 mio. kr. overfor Totalkredit bortfalder. Hermed 
reduceres de risikovægtede poster, hvilket - alt andet lige - betyder en    
forøgelse af solvensen på ca. 0,4 procentpoint.