DELÅRSRAPPORT Q1

Verkställande direktören avger härmed delårsrapport för perioden januari till
och med mars 2008

- Nettoomsättningen uppgick till 50,2 Mkr (45,5 Mkr), en ökning med 10% jämfört
med samman period föregående år
- Räknat per anställd ökade omsättningen med 11% till 320 Tkr (288 Tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 3,9 Mkr (4,5 Mkr) vilket ger en rörelsemarginal
på 8% (10%) 
- Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 Mkr (3,5 Mkr) och resultat per aktie
till 0,03 kr (0,04 kr)

Kommentarer från Peter Wranéus, verkställande direktör 
”Den positiva trenden för Modul 1 fortsätter. För sjunde kvartalet i rad kan vi
redovisa en ökad omsättning på rullande 12 månaders basis. Även
rörelseresultatet ligger enligt plan och är bättre än föregående års om man tar
hänsyn till den jämförelsestörande påsken.
Vi fortsätter att vinna nya uppdrag och kunder genom vår systematiska
marknadsbearbetning. Vår satsning att ta hela tjänsteåtaganden har blivit en
framgång på Handelsbanken vilket har sporrat till liknande satsningar på andra
kunder som ser lovande ut. Vi ser en fortsatt god efterfrågan och har ofta
tvingats ta hjälp av underkonsulter när vi har kapacitetsbrist.
Rekryteringen fortsätter att gå bra och vi har under perioden rekryterat 12
personer, främst erfarna konsulter med efterfrågad erfarenhet och kompetens men
också nyutexaminerade studenter. Vårt ambitiösa kompetensutvecklingsprogram
fortsätter att driva vår tillväxt och förmåga att ta projektåtaganden där vi kan
skapa större värde för våra kunder. 
Jag ser med tillförsikt på resten av året och känner att vi med den fina starten
på året är väl rustade att nå ett bättre rörelseresultat för 2008 jämfört med
2007”.

Om Modul 1

Modul 1 är ett svenskt IT-konsultföretag som utvecklar, kvalitetssäkrar och
underhåller affärsstödjande IT-lösningar samt erbjuder specialisttjänster.
Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer. Modul 1
sysselsätter ca 190 personer och har verksamheter i Stockholm (region
Stockholm), Göteborg (region Sydväst), och Sundsvall (region Nord). Modul 1 har
uppnått status som Microsoft Gold Partner inom området Information Worker,
Business Process Integration, och Custom Developement Solutions. Modul 1 är
noterat på OMX Nordiska Börs/OMX Nordic Exchange Stockholm ABs lista Nordic
small cap Information technology. För mer information, besök www.modul1.se.

Kommentarer till utvecklingen under det första kvartalet

Försäljningsintäkterna ökade, nu för sjunde kvartalet i rad.
Försäljningsintäkterna ökade med 10 % jämfört med motsvarande period föregående
år och uppgick till 50,2 Mkr (45,5 Mkr).  Försäljningsintäkterna per anställd
ökade med 11% till 320 Tkr (288 Tkr). Rörelseresultatet uppgick till 3,9 Mkr
(4,5 Mkr), en minskning med 14% jämfört med samma period föregående år.
Rörelsemarginalen uppgick till 8 % (10%). Mer än hela resultatförsämringen om
0,6 Mkr kan hänföras till att påskledigheten i år inföll under Q1 istället för
Q2 som förra året. Perioden innehåller 11 timmar färre än motsvarande kvartal i
förra året vilket motsvarar ett resultattapp motsvarande 860 Tkr.

Fortsatt fokus på rekrytering och personalvård

Modul 1 fortsätter att satsa strategiskt på kompetensutveckling och rekrytering.
Under perioden har Modul 1 anställt 12 personer, främst erfarna konsulter med
gedigen branscherfarenhet och kompetens. Introduktionsprogrammet Gate 1 som
omfattar 11 medarbetare, är halvvägs igenom sitt program och även i år har vi
lyckats över förväntan att sysselsätta dessa blivande konsulter i våra
kunduppdrag. Vidare har vår satsning med kompetenstorsdagar gett en positiv
effekt både för sammanhållningen och för kompetensutvecklingen. Glädjande är
även att flera medarbetare hos våra kunder och ibland även våra konkurrenters
medarbetare gärna deltar i dessa aktiviteter.
Rekryteringsmarknaden i framförallt Stockholm präglas fortsatt av hård
konkurrens om de bästa konsulterna. Givet den goda efterfrågan på Modul1s
tjänster är bolagets rekryteringsbehov fortsatt stort, i dagsläget uppgår
behovet till ett 40 tal konsulter. Rekryteringsbehovet är störst inom områdena
systemutveckling (Microsoft, Java och Notes), testledning och projektledning.
Trots den hårda konkurrensen märker vi att flera av våra kandidater nu aktivt
har börjat söka sig till oss p.g.a. av vår tydlighet kring branschfokus,
projektåtaganden och kompetensutveckling.

Utveckling per region

Under första kvartalet redovisar alla regioner utom Region Sydväst fortsatt
tillväxt och god lönsamhet jämfört med samma period föregående år. Region
Stockholm ökade försäljningsintäkterna till 34,4 Mkr (31,4 Mkr).
Rörelseresultatet uppgick till 2,5 Mkr (3,0 Mkr) och marginalen till 7% (10 %).
Region Nord ökade försäljningsintäkterna till 12,2 Mkr (8,8 Mkr).
Rörelseresultatet ökade till 1,4 Mkr (0,3 Mkr) och marginalen uppgick till 11%
(3 %). Försäljningsintäkterna för Region Sydväst uppgick till 3,6 Mkr (5,1 Mkr).
Rörelseresultatet minskade till -0,6 Mkr (0,9 Mkr) och marginalen uppgick till
-17% (18 %).  Region Sydväst har haft låg beläggning då ett flertal uppdrag
levererades innan årsskiftet och det har tagit tid att starta nya projekt.
Omsättningen och resultatet per region, övrigt och koncernen i jämförelse med
föregående års siffror framgår av nedanstående grafer (Mkr). 
Nya uppdrag och kunder

Modul 1 fortsätter att lyckas väl med försäljningen till befintliga och nya
kunder. Exempel på kunder där nya avtal slutits är FMV, Stockholms läns
landsting, Jämtlands läns landsting (ramavtal), SEB, KPA, SPP, Telenor,
Collectum och RPS. 

Vidare har Modul 1 fått positivt tilldelningsbeslut i VERVAs upphandling
IT-konsulttjänster 2008. Upphandlingen avser ramavtal för IT-konsulttjänster med
närmare 80 deltagande statliga verk och myndigheter och sträcker sig över två
år. Tilldelningsbeslutet, dvs. beslut om vilka leverantörer Verva avser att
teckna ramavtal med utkom 30 januari 2008. Upphandlingen är dock föremål för
överprövning, en process som hanteras av Länsrätten, där både tidplan och
eventuell påverkan på tilldelningsbeslutet är okänt just nu. Flertalet av Modul
1s befintliga kunder förutsåg dock att det fanns en risk för en
överprövningsprocess och förlängde sina avrop i det föregående avtalet
IT-konsult 2004.

Omsättning och resultat för det första kvartalet

Omsättningen för det första kvartalet ökade med 10 % och uppgick till 50,2 Mkr
(45,5 Mkr). Omsättningen räknat per anställd ökade med 11% till 320 Tkr (288
Tkr). Ökningen i omsättning per anställd är främst hänförlig till förbättrad
debiteringsgrad, en viss prisökning främst pga. ändrad kundmix, samt en ökning
av antalet underkonsulter. Rörelseresultatet minskade med 0,6 Mkr till 3,9 Mkr
(4,5 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 3,7 Mkr (4,3 Mkr) och resultatet
efter skatt uppgick till 2,6 Mkr (3,5 Mkr). Resultatet per aktie uppgick till
0,03 kr (0,04 kr). 

Likvida medel, finansiering och finansiell ställning

Kassalikviditeten uppgick till 138 % (168 %) och soliditeten till 59 % (56 %).
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 0,3 Mkr och uppgick
till 4,2 Mkr (3,9 Mkr). Förbättringen är hänförlig till en minskad
kapitalbindning i rörelsekapital. Modul 1s likvida tillgångar uppgick till 15,1
Mkr (4,2 Mkr) vid periodens slut. Därutöver fanns beviljade krediter på 15 Mkr
(15 Mkr) varav 0 Mkr var utnyttjat (föregående års period 0 Mkr). Koncernens
egna kapital uppgick till 63,9 Mkr (54,2 Mkr), ställda säkerheter till 2,1 Mkr
(1,8 Mkr) och ansvarsförbindelser till 1,3 Mkr (1,1 Mkr). Modul 1 har två
utestående konverteringslån om sammanlagt 14,6 Mkr. Det ena lånet är på 10,4 Mkr
och har en konverteringskurs på 1,48 kronor samt löper med ränta om 3,5 %, Det
andra lånet är på 4,2 Mkr och har en konverteringskurs på 1,25 kronor samt löper
utan ränta. Båda lånen förfaller till betalning den 30 maj 2008. Vid fullt
utnyttjande av konverteringsrätterna emitteras 10 425 513 aktier vilket innebär
en utspädning med 9,8 %. I det fallet att konvertiblerna ej är ”in-the-money”
kommer Modul 1 att finansiera återbetalningen av utestående konvertibellån genom
egna medel och existerande krediter.

Skatter

Enligt redovisningsstandarden IAS 12 Inkomstskatter skall en uppskjuten
skattefordran hänförlig till underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga. I
enlighet med denna standard redovisade Modul 1 en uppskjuten skattefordran om
22,2 Mkr 
(23,5 Mkr) efter det att 1,1 Mkr av den vid årets ingång redovisade
skattefordran redovisats som skattekostnad. Skattekostnaden har ingen påverkan
på bolagets likviditet. Bolagets samlade kvarvarande underskottsavdrag uppgick
till ca 81 Mkr och har inte någon förfallotidpunkt. 

Personal

Antal anställda vid periodens slut uppgick till 156 (163) personer. Andelen
kvinnor uppgick till 23 % (19 %). Modul 1 sysselsatte ca 190 (182) personer
inklusive underkonsulter och har anställt 12 (20) personer som börjat under
perioden. Modul 1 bedriver aktivt rekrytering av konsulter med målet att öka
antalet anställda. Personalkostnaderna uppgick under perioden till 29,9 Mkr
(30,3 Mkr). 

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till
0,4 Mkr (0,0 Mkr).

Marknadsutveckling 

Marknaden för IT-konsulttjänster fortsatte att uppvisa en god tillväxt under 1:a
kvartalet 2008 och den goda efterfrågan bedöms hålla i sig även för resten av
2008. Tillväxten är starkast inom tjänstesegmentet och inom hälso- och
sjukvårdsområdet vilket är Modul 1s strategiska fokusområden. Merparten av de
tjänster och lösningar som Modul 1s kunder efterfrågar handlar om att stödja och
effektivisera företags affärs- och verksamhetsprocesser. Modul 1 har en erkänd
förmåga och lång erfarenhet av att ta fram den typen av lösningar till
tjänsteföretag inom t.ex. bank & finans och till offentlig sektor (företrädesvis
inom hälso- och sjukvårdsområdet samt försvaret). Efterfrågan på
IT-konsulttjänster är fortsatt högre än tillgången inom efterfrågade
lösningsområden och vissa specialistroller vilket har lett till förbättrade
priser och därmed en förbättrad balans mellan intäkter och kostnader.

Modul 1s erbjudanden

Modul 1 har under en lång tid bistått stora och medelstora företag, myndigheter
och organisationer med spetskompetens inom IT. Modul 1 tillgodoser kunders
långsiktiga behov av IT-lösningar som skapar värde. Oavsett om det handlar om
helhetsåtaganden eller specialistkompetens ställs det höga krav på Modul 1s
förmåga att leverera. Modul 1 erbjuder konsulttjänster inom tre olika områden:
Kunskapslösningar, IT-styrningstjänster och IT-specialisttjänster. För
detaljerad information om Modul1s erbjudanden hänvisas till bolagets hemsida,
www.modul1.se och till bolagets Årsberättelse.

Kunskapslösningar

Många företag och organisationer har flyttat fokus från hur de kan använda IT
till att automatisera enkla arbetsingrepp till hur de kan göra anställda som
jobbar med ostrukturerad kunskap ännu mer produktiva och innovativa. Modul 1 är
fokuserat på kunskapsintensiva branscher som bank & finans, offentlig sektor och
tjänsteföretag. Bolaget har därmed optimala förutsättningar att hjälpa dessa
kunder med kunskapshantering längs hela värdekedjan och att bli en långsiktig
affärspartner. När det gäller kunskapslösningar fokuserar Modul1 på tre områden:

- Beslutsstöd
- Ärende- och dokumenthantering
- Portaler och processintegration 

Inom alla tre områden har Modul 1 erfarenheten, kunskapskapitalet och metodiken
som krävs för att trygga ett effektivt projektgenomförande och hemtagning av
uppsatta effektmål.   

IT-styrningstjänster

De flesta IT-ledare har samma utmaning; att hitta utrymme i sin budget för nya
tillväxtprojekt. Genom att aktivt styra hur IT-budgeten fördelas och används så
skapar man detta utrymme. Denna styrning av IT-verksamheten utgör grunden för
Modul 1s IT-styrningserbjudande och riktar sig till IT-ledningen på de större
företagen. Modul 1s satsning på IT-styrning består av tre erbjudanden:

- Portföljstyrning - hur man fördelar IT-budgeten
- Projektstyrning - hur man levererar utlovade effekt- och projektmål
- Kvalitetsstyrning - hur man kostnadseffektivt verifierar leverans enligt
verksamhetens krav
- Förvaltningsstyrning - hur man förvaltar sina systeminvesteringar

IT-specialisttjänster

IT-specialister som förstärker kundens egna projekt svarar idag för ca hälften
av Modul 1s intäkter och utgör basen för bolagets erbjudanden. Exempel på
områden där Modul 1 är verksam är verksamhetsutveckling, projektledning samt
systemutveckling och förvaltning. Modul 1 har en dokumenterad och stark
leveransförmåga inom traditionell såväl som modern arkitektur. Exempel på
teknikområden som Modul 1s konsulter behärskar är Java/J2EE, Microsoft .NET,
Notes/Domino och stordatormiljö. Som specialist arbetar Modul 1 som oberoende
kvalitetssäkrare åt både beställare och leverantörer av IT-lösningar. Inom
kvalitetssäkring arbetar Modul 1 med att validera kunders systemlösningar för
att säkerställa att de uppfyller affärsmässiga krav och hjälper kunderna med att
effektivisera kvalitetssäkringsarbetet.

Framtidsutsikter

Modul 1 har lyckats att ytterligare stärka sin position inom bank, finans och
försäkring samt hälsa och sjukvårdssektorn som nu drivs av flera strategiska och
legalt tvingande initiativ. Därmed är Modul 1 fortsatt väl positionerat imarknaden och räknar med att kunna behålla en god effektivitet, skapa tillväxt
och därigenom ytterligare öka rörelseresultatet. Modul 1 bedömer vidare att den
goda efterfrågan på bolagets tjänster och det goda marknadsläget kommer att
bestå under 2008. Med beaktande av detta gör Modul 1 bedömningen att bolagets
rörelseresultat för 2008 kommer att överstiga 2007 års rörelseresultat. 

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgick till 50,2 Mkr (45,5 Mkr) och resultatet före
skatt och bokslutsdispositioner till 2,2 Mkr (2,8Mkr). Resultatet efter skatt
uppgick till 1,5 Mkr (2,0 Mkr). Likvida medel vid periodens slut uppgick till
14,1 Mkr (3,9 Mkr). Investeringarna i materiella och immateriella
anläggningstillgångar uppgick till 0,1 Mkr (0,0Mkr). 

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering
och med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för
koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad med beaktande av
Årsredovisningslagen och RFR 2.1, Redovisning för noterade juridiska personer.
Samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och
beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2007.

Risker och osäkerheter i verksamheten

Modul 1s operativa och finansiella risker överensstämmer med den beskrivning som
gavs i årsredovisningen för 2007 under avsnitt ”Riskhantering, känslighetsanalys
och icke-finansiella resultatindikatorer” på sidan 7. 

Kommande rapporttillfälle

Kvartalsrapporten för perioden april-juni 2008 offentliggörs den 19 augusti
2008.


Stockholm den 24 april 2008Peter Wranéus 
Verkställande direktör

Informationen avseende det första kvartalet har inte varit föremål för
revisorernas översiktliga granskning.


Frågor angående denna rapport kan riktas till: 
Verkställande direktör Peter Wranéus, tfn 08-568 410 00 eller 070-830 18 35,
peter.wraneus@modul1.se , CFO Mathias Kjellberg, 0709-30 30 01,
mathias.kjellberg@modul1.se. Hemsida: www.modul1.se