Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa
liikkeeseen 3 uutta turbowarranttisarjaa 25.4.2008. Turbowarranttien
kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) osake. Warrantit ovat osto- ja
myynti turbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on
rahasuoritus. Turbowarrantin päättyessä haltijalle tilitetään
mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.
 
 
Warranttikohtaiset ehdot
 
Kaikki turbowarrantit liikeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB
(publ):n warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 29.5.2007.
Warranttiohjelmaa koskeva perusesite ja kaikkiin
liikeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset
ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: www.
nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan
tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä
tiedoista.
 

Liikkeeseenlaskija   Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti  Turbowarrantti (osto / myynti)
Warrantin kohde     Nokia (NOK1V)
Rajavertailuhinta    Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen
             jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen
            listauspäivästä ja päättyen lopetuspäivään se
            mukaan lukien. Pankki varaa itselleen
            oikeuden määritellä, onko hintataso
            kohtuullinen ja voi sillä perusteella määrätä
            rajavertailuhinnan.
Käteissuorituksen määrä Jos rajavertailuhinta on kaupankäyntipäivänä
            alhaisempi tai sama kuin rajataso
            (osto-turbowarrantti) tai korkeampi tai sama
            kuin rajataso (myynti-turbowarrantti),
            turbowarrantista tulee arvoton eikä mitään
            käteissuoritusta tehdä.
             
            Muissa tapauksissa:
            osto-turbowarrantti (lopetushinta -
            lunastushinta) x kerroin
            myynti-turbowarrantti (lunastushinta -
            lopetushinta) x kerroin
Lopetushinta      Vertailuhinta lopetushinnan
            määräytymispäivänä
Lopetushinnan      Virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä /
määräytymispäivä    viimeisenä kaupankäyntipäivänä.
Erääntymispäivä /    Aikaisin seuraavista:
viimeinen        Erääntymispäivä allaolevassa Taulukossa 2,
kaupankäyntipäivä    tai
             
            Osto-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä,
            jolloin vertailuhinta on saavuttanut
            rajatason tai alittanut sen;
             
            Myynti-turbowarrantit: Kaupankäyntipäivä,
            jolloin vertailuhinta on saavuttanut
            rajatason tai ylittänyt sen.
Markkinapaikka     OMX Nordic Exchange Helsinki
Vertailulähde      OMX Nordic Exchange Helsinki.
Vertailuhinnan     OMX Nordic Exchange Helsingin ilmoittama
määräytyminen      virallinen päätöskurssi.
Toteutustapa      Pankki toteuttaa automaattisesti
            käteissuorituksen
Valuutta        EUR
Kauppakäyntierä     1 warrantti
Markkinatakaaja     Nordea Pankki Suomi Oyj
             
            Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan
            warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä
            aikana, jolloin warrantti on julkisen   kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on
            voimassa pörssin jatkuvassa kaupankäynnissä.
             
            Osto- ja myyntinoteerauksen ero on
            korkeintaan:
             
            10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on
            pienempi kuin 2,00 euroa
            20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on
            suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa
             
            Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille.
            Warranteille, joiden markkina-arvo on alle
            yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa
            valuutassa, ei anneta ostotarjousta.
            Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta
            ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti
            kohde-etuusosakkeella on keskeytynyt.
             
            Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin
            katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan
            omaa positiota tai katsoessaan että
            noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä
            vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.
             
            Edellä mainittujen katkosten yhteydessä
            markkinatakaaja tiedottaa asiasta
            markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän
            kautta.
             
Lisätiedot warrantin  Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuusyhtiön
kohteesta ja      arvon kehityksestä on saatavissa Helsingin
kohdeyhtiöstä      Pörssin kotisivuilta:
            http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä
            kohde-etuuden liikeeseenlaskijan kotisivuilta
            www.nokia.com. Tietoa kohde-etuuden     volatiliteetista on saatavana
            liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.
             
            Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja
            koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen
            liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin
            tietoihin.

 
 
Liikkeeseenlaskettavat warrantit
 
Taulukko 1:                         
 

Turbo-    Turbo-    Kohde-  Kohde-    Lisätietoa
warrantin  Warrantin  etuus   etuuden   yhtiöstä
kaupan-   ISIN-koodi       ISIN-koodi
käyntitunnus
8FNOKEW16T  FI0009648679 Nokia Oyj FI0009000681 www.nokia.com
8RNOKEW20T  FI0009648687 Nokia Oyj FI0009000681 www.nokia.com
8RNOKEW21T  FI0009648695 Nokia Oyj FI0009000681 www.nokia.com

 
 
 
Taulukko 2:
 
 

Turbo-   Lunas- Tyyppi Kerroin Warranttien Liikkee-  Erään-   Selvitys-
warrantin tus-          lukumäärä  seen-   tymis-   päivä
kaupan-  hinta/               lasku-   päivä
käynti-  Raja-               päivä
tunnus   taso
8FNOKEW16T  16  osto   1   5,000,000 25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008
8RNOKEW20T  20  myynti   1   5,000,000 25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008
8RNOKEW21T  21  Pmyynti  1   5,000,000 25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008

 
 
 
 
Helsingissä 24.4.2008
 
NORDEA BANK AB (publ)
 
Petri Simberg                                       
 
Lisätietoja: Petri Simberg puh.nro. +358-9-369 49337.