Metso Oyj    yhtiötiedote 24.4.2008 klo 12.00
 
Ensimmäisen neljänneksen kannattavuus parani. Koko vuoden kasvu- ja
kannattavuusohjeistus ennallaan.
  
Keskeistä ensimmäisellä neljänneksellä
-  Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 509 miljoonan euron
arvosta (Q1/07:
1 664 milj. e).
-  Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 4 340 miljoonaa euroa
(31.12.2007: 4 341 milj. e).
-  Liikevaihto oli 1 400 miljoonaa euroa (Q1/07: 1 366 milj. e).
-  Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden
poistoja (EBITA) oli 133,7 miljoonaa euroa eli 9,6 prosenttia
liikevaihdosta (Q1/07: 121,9 milj. e ja 8,9 %).
-  Liikevoitto (EBIT) oli 119,6 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia
liikevaihdosta (Q1/07: 108,4 milj. e ja 7,9 %).
-  Osakekohtainen tulos oli 0,55 euroa (Q1/07: 0,50 e).
-  Vapaa kassavirta oli -99 miljoonaa euroa (Q1/07: 106 milj. e).
-  Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 20,9 prosenttia (Q1/07: 20,9
%)."Kannattavuutemme parani ensimmäisellä neljänneksellä kaikkialla
Metsossa huolimatta valuuttakurssien epäsuotuisasta kehityksestä ja
kohonneista kustannuksista", Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta
sanoo. "Tietyissä yksiköissämme kärsitään edelleen
kapasiteettipulasta, joten olemme keskittyneet tuotteisiin ja
projekteihin, joista saamme paremman katteen. Olemme myös
käynnistäneet useita projekteja vastataksemme paremmin kasvavaan
kysyntään erityisesti kehittyvillä markkinoilla."
 "Yleinen markkinatilanne jatkuu aktiivisena. Ensimmäisen neljänneksen
suhteellisen vaatimaton tilausten saanti johtuikin pääasiassa eräiden
uusien kaivosprojektien neuvotteluiden ajoituksista sekä siitä, että
päätökset eräistä suurista sellu- ja paperiteollisuuden projekteista
siirtyvät. Käynnistymässä olevien projektien ja saamiemme
aiesopimusten perusteella uskomme tilanteen paranevan tulevina
neljänneksinä", Eloranta sanoo. Hän ei kuitenkaan ole tyytyväinen
kassavirran kehitykseen viime neljänneksinä: "Uskon kuitenkin, että
käynnistämämme toimenpiteet kääntävät suunnan."
 
Eloranta tähdentää, että vertailukelposilla valuuttakursseilla
laskettuna Metson tilauskanta oli 14 prosenttia vahvempi kuin vuoden
2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä antaa vakaan pohjan
liikevaihdon kasvulle. "Tammi-maaliskuun taloudellinen kehitys tukee
ohjeistustamme koko vuodelle. Arvioimme, että saavutamme vuonna 2008
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla noin 10 prosentin liikevaihdon
kasvun vuoteen 2007 verrattuna, ja liikevoittomme arvioidaan nousevan
noin 10 prosenttiin liikevaihdosta." 
 
Metson avainluvut
 

Miljoonaa euroa              Q1/08 Q1/07 Muutos % 2007
Liikevaihto                1 400 1 366    2 6 250
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja                    
aineettoman käyttöomaisuuden poistoja   133,7 121,9    10 635,4
(EBITA)
   %:a liikevaihdosta            9,6  8,9      10,2
Liikevoitto                119,6 108,4    10 579,8
   %:a liikevaihdosta            8,5  7,9       9,3
Tulos/osake, euroa             0,55 0,50    10 2,69
Saadut tilaukset              1 509 1 664    -9 6 965
Tilauskanta kauden lopussa         4 340 3 999    9 4 341
Vapaa kassavirta               -99  106       198
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE)      20,9 20,9      26,1
vuodessa, %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %     36,8 36,8      37,7
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa,  39,1 23,3      33,4
%

 
Metson vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen katsaus
 
Toimintaympäristö ja tuotteiden kysyntä
 
Metson tuotteiden ja palveluiden markkinatilanne jatkui suotuisana
kaivos-, maarakennus- ja energia-asiakassegmenteissä ja oli
tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Metso Paperin uusien paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneiden sekä
kuitulinjojen kysyntä oli kokonaisuudessaan tyydyttävää. Markkinoiden
aktiviteettitaso on pysynyt viime vuoden tasolla, mutta markkinoiden
epävarmuus ja projektien rahoitukseen ja ympäristölupakysymyksiin
liittyvät seikat viivästyttivät päätöksentekoa muutamissa
neuvotteluvaiheessa olevissa massa- ja paperiteollisuuden
projekteissa. Kiina oli edelleen uuslaiteinvestointien merkittävin
kohdemaa. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysyntä keskittyi lähinnä
koneuudistuksiin ja jälkimarkkinapalveluihin. Uusiutuvia
energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysyntä jatkui erinomaisena
Metson päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Palveluliiketoiminnan kysyntä oli erinomaista voimantuotannossa ja
tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Metso Mineralsin suotuisa markkinatilanne jatkui vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä. Kaivosalan tuotteiden kysyntä jatkui erinomaisena ja
maarakennus- ja metallinkierrätyslaitteiden kysyntä oli hyvää. Myös
palveluliiketoiminnan kysyntä oli erinomaista. Kehittyvien maiden
nopeana jatkunut kasvu piti metallien ja mineraalien kysynnän ja
hinnan korkealla tasolla, ja kaivosteollisuuden
investointiaktiviteetti jatkui vahvana. Maarakennusteollisuudessa eri
puolilla maailmaa käynnissä olevat tieverkostojen ja muun
kuljetusinfrastruktuurin kehitysprojektit pitivät Metso Mineralsin
murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän hyvänä. 
 
Metso Automationin tuotteiden kysyntä oli ensimmäisellä
neljänneksellä tyydyttävää massa- ja paperiteollisuudessa. Voima-,
öljy- ja kaasuteollisuudessa kysyntä oli hyvää
prosessiautomaatiojärjestelmissä ja erinomaista
virtauksensäätöjärjestelmien osalta. Energian kulutuksen
lisääntyminen ja öljyn korkea hinta tukivat energiateollisuuden
investointeja.
 
 
Saadut tilaukset ja tilauskanta
Metson tammi-maaliskuun saadut tilaukset olivat 1 509 miljoonaa
euroa. Tilausten arvo laski 9 prosenttia vertailukaudesta. Ilman
valuuttakurssimuutosten laskennallista vaikutusta uusien tilausten
arvo laski 5 prosenttia.
 
Maantieteellisesti tilauksia saatiin eniten Euroopasta sekä Aasian ja
Tyynenmeren alueelta. Kehittyvien markkinoiden osuus Metson saaduista
tilauksista nousi 44 prosenttiin (36 %). Metson tilauskanta oli
maaliskuun lopussa vuoden 2007 lopun tasolla, 4 340 miljoonaa euroa.
 
Metso Paperin saatujen tilausten arvo laski 17 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 541 miljoonaa euroa. Saatujen tilausten
laskuun vaikutti pääosin muutamien neuvotteluvaiheessa olevien massa-
ja paperiteollisuuden projektien viivästyminen. Metso Paperin
ensimmäisen neljänneksen suurimpia tilauksia olivat päällystetyn
kartongin valmistuslinja Shandong Bohuille Kiinaan ja Metso Powerin
haihduttamo SCA Packagingin sellu- ja paperitehtaalle Obbolaan
Ruotsiin.
 
Metso Mineralsin saadut tilaukset laskivat 4 prosenttia edellisvuoden
vastaavasta neljänneksestä ja olivat 740 miljoonaa euroa.
Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna saatujen tilausten arvo oli
vertailukauden tasolla. Ajoituksesta johtuen ensimmäisellä
neljänneksellä ei saatu suuria tilauksia. Alueellisesti Metso
Mineralsin uusien tilausten kasvu jatkui vahvana Aasian ja
Tyynenmeren alueella sekä Etelä-Amerikassa. Yhdysvalloissa tilausten
määrä säilyi USD-määräisenä vertailukauden tasolla. Alkuvuoden
merkittävimpiä tilauksia olivat metallinkierrätyslaitos European
Metal Recyclingille Yhdysvaltoihin, koksin kalsinointilaitteisto
Seadriftille Yhdysvaltoihin sekä murskaus- ja jauhatuslaitteisto
Anglo Americanille Chileen.
 
Metso Automationin tammi-maaliskuun saadut tilaukset olivat
vertailukauden vahvalla tasolla sekä prosessiautomaatio- että
virtauksensäätöjärjestelmissä. Tammi-maaliskuun suurimpia tilauksia
olivat venttiilitoimitukset Qatar Petroleumin ja Shellin GTL
(gas-to-liquids) -projektiin Qatariin ja laaja automaatiopaketti
Shandong Bohuin uudelle kartonginvalmistuslinjalle Kiinaan.
 
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain
 

                   Q1/2008       Q1/2007
               Milj. e %:a saaduista Milj. %:a saaduista
                   tilauksista   e  tilauksista
Metso Paper           541      35  653      39
Metso Minerals         740      49  771      46
Metso Automation        220      14  228      13
Valmet Automotive        23       2  28       2
Liiketoiminta-alueiden                           
väliset ja muut saadut     -15         -16
tilaukset
Yhteensä           1 509      100 1 664      100

 
Saadut tilaukset markkina-alueittain
 

+-------------------------------------------------------------------+
|             |    Q1/2008    |    Q1/2007    |
|-----------------------+---------------------+---------------------|
|             | Milj. |     %:a | Milj. |     %:a |
|            |   e |  saaduista |   e |  saaduista |
|            |    | tilauksista |    | tilauksista |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------------|
| Eurooppa       |  608 |     40 |  722 |     43 |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------------|
| Pohjois-Amerikka   |  300 |     20 |  297 |     18 |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------------|
| Etelä- ja       |  150 |     10 |  118 |      7 |
| Väli-Amerikka     |    |       |    |       |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------------|
| Aasia ja Tyynenmeren |  319 |     21 |  406 |     25 |
| alue         |    |       |    |       |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------------|
| Muu maailma      |  132 |      9 |  121 |      7 |
|-----------------------+-------+-------------+-------+-------------|
| Yhteensä       | 1 509 |     100 | 1 664 |     100 |
+-------------------------------------------------------------------+

 
 
Liikevaihto
Metson liikevaihto oli vertailukauden tasolla eli 1 400 miljoonaa
euroa. Vertailukelpoisilla kursseilla laskettuna kasvu olisi ollut
noin 6 prosenttia. Vertailukelpoisilla kursseilla liikevaihto kasvoi
selvästi yli 10 prosenttia Metso Mineralsissa sekä Metso
Automationissa ja oli vertailukauden tasolla Metso Paperissa.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7 prosenttia
(vertailukelpoisilla kursseilla kasvu olisi ollut noin 12
prosenttia), ja sen osuus Metson liikevaihdosta oli 34 prosenttia
(Q1/07: 33 %). Palveluliiketoiminnan kasvu oli voimakkainta Metso
Mineralsissa.
 
Liikevaihdolla mitattuna suurimmat maat vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä olivat Yhdysvallat, Kiina ja Brasilia, joiden
yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdosta oli noin 30 prosenttia.
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain
 

                  Q1/2008       Q1/2007
               Milj.      %:a Milj.      %:a 
                e liikevaihdosta   e liikevaihdosta
Metso Paper          648       46  666       48
Metso Minerals        583       41  540       39
Metso Automation       158       11  146       11
Valmet Automotive       23       2  28       2
Liiketoiminta-alueiden                          
välinen ja muu laskutus    -12         -14
Yhteensä          1 400      100 1 366      100

 
Liikevaihto markkina-alueittain
                  Q1/2008        Q1/2007
              Milj. e      %:a Milj.      %:a
                 liikevaihdosta   e liikevaihdosta
Eurooppa           569       40  544       40
Pohjois-Amerikka       213       15  259       19
Etelä- ja Väli-Amerikka    175       13  218       16
Aasia ja Tyynenmeren alue   365       26  285       21
Muu maailma          78       6  60       4
Yhteensä          1 400      100 1 366      100

 
 
Taloudellinen tulos
Metson tammi-maaliskuun tulos ennen rahoituseriä, veroja ja
aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) parani selvästi ja oli
133,7 miljoonaa euroa eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (Q1/07: 121,9
milj. e ja 8,9 %). Kannattavuus parani kaikilla
liiketoiminta-alueilla huolimatta raaka-aineiden kohonneista
kustannuksista ja Yhdysvaltojen dollarin voimakkaasta heikkenemisestä
suhteessa muihin Metson kannalta keskeisiin valuuttoihin vuoden
ensimmäisen neljänneksen ja vertailukauden välillä. Paikallisen
tuotannon suuri osuus Metson kustannusrakenteessa tasoitti
Yhdysvaltojen dollarin heikkenemisen vaikutusta. Raaka-aineiden,
kuten teräksen, voimakas kustannusten nousu on pystytty suotuisassa
markkinaympäristössä siirtämään pääosin lopputuotteiden hintoihin.
 
Metson liikevoitto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 119,6
miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (Q1/07: 108,4 milj.
e ja 7,9 %).
 
Metson nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 9 miljoonaa euroa
(8 milj. e).
 
Metson tulos ennen veroja oli 111 miljoonaa euroa (100 milj. e).
Konsernin veroasteen arvioidaan olevan noin 30 prosenttia vuonna
2008.
 
Osakkeenomistajille kuuluva tulos ensimmäiseltä neljännekseltä oli 78
miljoonaa euroa (70 milj. e) eli osakekohtaisesti 0,55 euroa (0,50
e/osake).
 
Metson sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 20,9 prosenttia (20,9 %)ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 20,1 prosenttia (20,3 %).
 
 
Kassavirta ja rahoitus
Metson liiketoiminnan rahavirta alkuvuonna oli -69 miljoonaa euroa
(123 milj. e). Nettokäyttöpääoman kasvu, 187 miljoonaa euroa, tuli
varastoista valmistauduttaessa seuraavien neljännesten kasvaviin
toimitusmääriin. Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa
käynnistettiin projektit, jotka tähtäävät toimitusketjun toimivuuden
parantamiseen ja sitä kautta varastojen kiertonopeuden nostamiseen.
Metson vapaa kassavirta oli -99 miljoonaa euroa (106 milj. e).
 
Korolliset nettovelat olivat maaliskuun lopussa 645 miljoonaa euroa
(353 milj. e). Nettovelkaantuneisuusaste oli 39,1 prosenttia ja
omavaraisuusaste 36,8 prosenttia. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen
Metso maksoi huhtikuussa osinkoja 425 miljoonaa euroa, mikä nosti
nettovelkaantuneisuusastetta noin 48 prosenttiyksikköä ja pienensi
omavaraisuusastetta noin 7 prosenttiyksikköä vuoden ensimmäisen
neljänneksen jälkeen.
 
Investoinnit
Metson tammi-maaliskuun bruttoinvestoinnit olivat 42 miljoonaa euroa
ilman yrityshankintoja (Q1/07: 32 milj. e). Lähes kolmannes
investoinneista oli kapasiteetin lisäämiseen ja Metson globaalin
läsnäolon kehittämiseen tähtääviä kasvuinvestointeja.
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä päätettiin investoida Metson
paperiteknologiakeskuksen koekoneen uudistamiseen Jyväskylässä,
Suomessa. Tavoitteena on vahvistaa alan tuotekehitystä.
 
Lisäksi Metsolla on käynnissä useita investointeja tuotanto- ja
huoltokapasiteetin laajentamiseksi. Kiinassa, Guangzhoussa, on
käynnissä paperiteollisuuden huoltoyksikön laajennus sekä Tianjinissa
murskainyksiköiden tuotannon laajennus. Yhdysvalloissa Metso
laajentaa kattilahuoltoliiketoimintaansa perustamalla uuden
huoltokeskuksen Lancasteriin, Etelä-Carolinaan ja laajentamalla
nykyistä keskusta  Fairmontissa, Länsi-Virginiassa. Intiassa on
meneillään murskauslaitosten kokoonpanolinjan laajennus Bawalissa ja
valimokapasiteetin lisääminen on valmistumassa Ahmedabadissa.
Suomessa on valmistumassa voimakattiloiden uudistus- ja
huoltokapasiteetin laajennus Lapualla.
 
Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa on meneillään
ERP-järjestelmäinvestoinnit, joiden tavoitteena on tehostaa
maailmanlaajuisten toimitusketjujen hallintaa. Järjestelmät otetaan
vaiheittain käyttöön vuosien 2007-2010 aikana.
 
Metson vuoden 2008 bruttoinvestointien ilman yrityshankintoja
arvioidaan nousevan yli 200 miljoonaan euroon (2007: 159 milj. e).
 
Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-maaliskuussa 29
miljoonaa euroa (Q1/07: 29 milj. e) eli 2,1 prosenttia konsernin
liikevaihdosta.
 
 
Yritysostot ja -myynnit
Tammikuussa Metso saattoi Panelboard-liiketoimintansa myynnin
päätökseen. Saksan levypuristintoiminta myytiin syyskuussa 2007
Siempelkampille ja tammikuussa 2008 sovittiin Nastolan ja Sundsvallin
levyliiketoimintojen myynnistä Dieffenbacher GmbH + Co. KG:lle.
Kuidutusteknologiaan liittyvät toiminnot Sundsvallissa jäivät Metson
omistukseen. Metsolle jäänyt yksikkö työllistää 40 henkilöä, ja se
jatkaa kuidunkäsittelyteknologian toimittamista Medium Density
Fiberboard (MDF) -teollisuudelle maailmanlaajuisesti osana Metso
Paperia. Kahden yrityskaupan seurauksena noin 160 Panelboardin
henkilöä siirtyi ostavien yritysten palvelukseen. Yritysmyyntien
jälkeen Panelboardin 100-150 miljoonan euron liikevaihdosta Metsolle
jäi vuositasolla noin 20-30 miljoonaa euroa.
Panelboard-liiketoimintalinja lakkasi toimimasta erillisenä
liiketoimintalinjana tammikuussa 2008.
 
Helmikuussa Metso sopi Mitsubishi Heavy Industriesin (MHI)
paperikoneteknologian hankkimisesta. MHI:n asennettu laitekanta on
hieman yli 200 konetta, lähinnä Japanissa. Kaupan tavoitteena on
palveluliiketoiminnan kehittäminen tälle konekannalle, ja kaupan
kohteena ovat kyseisen laitekannan piirustukset, patentit ja
teollisoikeudet. Metso arvioi, että MHI:n oston kautta saatava
liikevaihto on n. 10 miljoonaa euroa ensimmäisen vuoden aikana.
Sopimuksen voimaantulo edellyttää viranomaisten hyväksyntää.
 
Henkilöstö
Metson palveluksessa oli maaliskuun lopussa 27 062 henkilöä, mikä oli
225 henkilöä enemmän kuin vuoden 2007 lopussa (26 837 henkilöä).
Kasvu on ollut suurinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, jossa
henkilöstömäärä kasvoi 544 henkilöllä. Ensimmäisellä neljänneksellä
Metson palveluksessa oli keskimäärin 26 950 henkilöä.
 
Henkilöstö alueittain

              2008          2007        
          31.3.   %:a konsernin 31.3. %:a konsernin Muutos
              henkilöstöstä    henkilöstöstä   %
Suomi       9 387        35 9 275      36   1
Muut Pohjoismaat 3 477        13 3 555      14   -2
Muu Eurooppa   3 251        12 2 993      12   9
Pohjois-Amerikka 3 864        14 3 708      15   4
Etelä- ja     2 785        10 2 410       9   16
Väli-Amerikka
Aasia ja     2 885        11 2 341       9   23
Tyynenmeren alue
Muu maailma    1 413         5 1 334       5   6
Yhteensä     27 062        100 25 616      100   6

 
 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä
Metsolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2006-2008.
Kannustinjärjestelmään käytettävissä oleva osakkeiden enimmäismäärä
on 360 000 Metso Oyj:n osaketta.
 
Vuoden 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin kuului 90
Metson johtajaa, mukaan lukien koko johtoryhmä. Maaliskuun 2008
lopussa palkkioina jaettiin 70 949 osaketta, mikä vastasi noin 0,05
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Johtoryhmän jäsenten osuus oli
14 966 osaketta.
 
Metson hallitus päätti helmikuussa vuodelle 2008 allokoitavasta
osakemäärästä ja ansaintakriteereistä. Järjestelmän mahdollinen
palkkio perustuu Metson ja sen liiketoiminta-alueiden vuoden 2008
liikevoittoon. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa vuonna 2008
enintään 130 000 Metson osaketta, mikä vastaa 0,09 prosenttia Metson
kaikista osakkeista. Metson johtoryhmä kuuluu kokonaisuudessaan
vuoden 2008 kannustinjärjestelmän piiriin, ja johtoryhmän jäsenten
osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 26 000 osaketta.
Osakepalkkion ansainnan yläraja on henkilön vuosipalkka. Metson
hallitus päättää palkkioiden maksamisesta vuoden 2009 ensimmäisellä
neljänneksellä.
 
Osakkeet, optiot ja osakepääoma
Metson osakepääoma oli maaliskuun lopussa 240 982 843,80 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 141 754 614. Osakemäärään sisältyy 60 841
emoyhtiön hallussa olevaa omaa osaketta sekä 69 141 Metson
konsernitilinpäätökseen yhdistellyllä kommandiittiyhtiöllä hallussaan
olevaa Metson osaketta (maaliskuussa kommandiittiyhtiö myi 70 949
kappaletta omia osakkeita). Yhdessä nämä edustavat 0,09 prosenttia
osakkeiden ja äänien kokonaismäärästä. Ulkona olevien osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä
ilman omia osakkeita oli 141 506 461.
 
Metson optio-ohjelmista on jäljellä mitätöintien ja toteutettujen
merkintöjen jälkeen
100 000 kappaletta 2003A optiota, jotka kaikki ovat Metson
tytäryhtiön Metso Capital Oy:n hallussa.
 
Metson osakekannan markkina-arvo 31.3.2008 oli 4 844 miljoonaa euroa
ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 
 
LIIKETOIMINNAT
 
Metso Paper
 

+-------------------------------------------------------------------+
| Miljoonaa euroa       | Q1/08 | Q1/07 | Muutos % |  2007 |
|-----------------------------+--------+--------+----------+--------|
| Liikevaihto         |  648 |  666 |    -3 | 2 925 |
|-----------------------------+--------+--------+----------+--------|
| Tulos ennen rahoituseriä,  |     |     |      |     |
| veroja ja aineettoman    |  39,0 |  37,1 |    5 | 184,5 |
| käyttöomaisuuden poistoja  |     |    |     |    |
| (EBITA)           |    |    |     |    |
|-----------------------------+--------+--------+----------+--------|
|    %:a liikevaihdosta    |  6,0 |  5,6 |      |  6,3 |
|-----------------------------+--------+--------+----------+--------|
| Liikevoitto         |  27,2 |  25,4 |    7 | 136,9 |
|-----------------------------+--------+--------+----------+--------|
|    %:a liikevaihdosta    |  4,2 |  3,8 |      |  4,7 |
|-----------------------------+--------+--------+----------+--------|
| Saadut tilaukset      |  541 |  653 |   -17 | 3 109 |
|-----------------------------+--------+--------+----------+--------|
| Tilauskanta kauden lopussa | 2 241 | 2 190 |    2 | 2 363 |
|-----------------------------+--------+--------+----------+--------|
| Henkilöstö kauden lopussa  | 11 522 | 11 469 |    0 | 11 694 |
+-------------------------------------------------------------------+

 
Metso Paperin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa vertailukauden
tasolla eli 648 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi
Power-liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Paper and
Board -liiketoimintalinjalla ja laski hieman muilla
liiketoimintalinjoilla vertailukaudesta. Metso Paperin
palveluliiketoiminta oli vertailukauden tasolla (vertailukelpoisilla
kursseilla kasvua 5 %). Metso Paperin palveluliiketoiminnan osuus
liikevaihdosta oli 27 prosenttia (Q1/07: 26 %).
 
Metso Paperin tammi-maaliskuun EBITA oli 39,0 miljoonaa euroa eli 6,0
prosenttia liikevaihdosta (37,1 milj. e ja 5,6 %).
 
Metso Paperin liikevoitto oli 27,2 miljoonaa euroa eli 4,2 prosenttia
liikevaihdosta (25,4 milj. e ja 3,8 %). Liikevoittoon sisältyy
Pulping- ja Power-liiketoimintojen hankintaan liittyviä aineettomien
oikeuksien poistoja noin 8 miljoonaa euroa. Aineettomien oikeuksien
poistot pienenevät seuraavilla neljänneksillä, kun hankittu
tilauskanta on kokonaan poistettu, ja niiden arvioidaan olevan
vuositasolla noin 19 miljoonaa euroa vuonna 2008 (36 milj. e vuonna
2007).
 
Hankitun Pulping- ja Power-liiketoiminnan integroinnista arvioidaan
saatavan kuluvana vuonna noin 6-10 miljoonan euron synergiahyödyt
niiden 14 miljoonan euron synergiahyötyjen lisäksi, jotka toteutuivat
jo vuonna 2007. Integrointitoimista kuluvalle vuodelle jääneiden
kertakustannusten arvioidaan olevan 1-2 miljoonaa euroa. Vuoden 2007
aikana päätettyjen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden seurauksena
Metso Paperin henkilöstön määrä laskee toisen neljänneksen loppuun
mennessä kaikkiaan noin 700 henkilöllä. Synergiahyötyjen ja
päätettyjen kustannustoimenpiteiden tulosparannusvaikutukset
painottuvat kuluvan vuoden jälkipuoliskolle.
 
Metso Paperin saamien tilausten arvo laski 17 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 541 miljoonaa euroa. Power- ja
Tissue-liiketoimintalinjoilla saadut tilaukset kasvoivat
vertailukaudesta. Paper and Board ja Fiber -liiketoimintalinjojen
saadut tilaukset laskivat johtuen joidenkin suurempien projektien
viivästymisestä. Maaliskuun lopun tilauskanta, 2 241 miljoonaa euroa,
oli 5 prosenttia pienempi verrattuna vuoden 2007 lopun tilauskantaan.
 
 
Metso Minerals
 

Miljoonaa euroa              Q1/08 Q1/07 Muutos %  2007
Liikevaihto                 583  540    8 2 607
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja                    
aineettoman käyttöomaisuuden poistoja   84,4 68,7    23 367,1
(EBITA)
   %:a liikevaihdosta           14,5 12,7       14,1
Liikevoitto                83,1 67,8    23 362,6
   %:a liikevaihdosta           14,3 12,6       13,9
Saadut tilaukset              740  771    -4 3 075
Tilauskanta kauden lopussa        1 758 1 497    17 1 690
Henkilöstö kauden lopussa        10 762 9 545    13 10 446

 
Metso Mineralsin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 8
prosenttia vertailukaudesta ja oli 583 miljoonaa euroa
(vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 13 %). Kaikkien
liiketoimintalinjojen liikevaihto kasvoi, ja kasvu oli voimakkainta
Construction-liiketoimintalinjalla. Metso Mineralsin
palveluliiketoiminta kasvoi 12 prosenttia (vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla 18 %), ja sen osuus liikevaihdosta oli 46
prosenttia (Q1/07: 44 %).
 
Metso Mineralsin liikevoitto kasvoi 83,1 miljoonaan euroon ja oli
14,3 prosenttia liikevaihdosta (67,8 milj. e ja 12,6 %).
Liikevoittoon vaikutti myönteisesti palveluliiketoiminnan
suhteellisen osuuden kasvaminen. Kannattavuuteen vaikutti
myönteisesti erityisesti Mining-liiketoimintalinjalla niukan
kapasiteetin kohdentaminen korkeakatteisiin tuotteisiin ja
projekteihin. Myös Construction-liiketoimintalinjan kannattavuus
kehittyi suotuisasti, huolimatta Yhdysvaltain dollarin voimakkaasta
heikkenemisestä.
 
Metso Mineralsin saamien tilausten arvo laski 4 prosenttia
vertailukaudesta ja oli 740 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla
kursseilla laskettuna saatujen tilausten arvo oli vertailukauden
tasolla. Uusien tilausten määrä kasvoi
Construction-liiketoimintalinjalla. Mining- ja
Recycling-liiketoimintalinjat saivat tilauksia vertailukautta
vähemmän projektien ajoituksesta johtuen. Käynnissä olevien
projektineuvotteluiden perusteella saatujen kauppojen arvioidaan
olevan toisella neljänneksellä merkittävästi korkeammalla tasolla.
Saatujen tilausten määrä kehittyviltä markkinoilta kasvoi 18
prosenttia, ja niiden osuus Metso Mineralsin uusista tilauksista
nousi 49 prosenttiin (40 %).
 
Alueellisesti kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella
sekä Etelä-Amerikassa. Tilauskanta kasvoi 4 prosenttia vuoden 2007
lopusta ja oli maaliskuun lopussa 1 758 miljoonaa euroa.
 
 
Metso Automation
 

+-------------------------------------------------------------------+
| Miljoonaa euroa        | Q1/08 | Q1/07 | Muutos % | 2007 |
|--------------------------------+-------+-------+----------+-------|
| Liikevaihto          |  158 |  146 |    8 |  698 |
|--------------------------------+-------+-------+----------+-------|
| Tulos ennen rahoituseriä,   |     |     |      |     |
| veroja ja aineettoman     |     |     |      |     |
| käyttöomaisuuden poistoja   | 17,8 | 15,9 |    12 | 100,4 |
| (EBITA)            |    |    |     |    |
|--------------------------------+-------+-------+----------+-------|
|    %:a liikevaihdosta     | 11,3 | 10,9 |      | 14,4 |
|--------------------------------+-------+-------+----------+-------|
| Liikevoitto          | 17,4 | 15,5 |    12 | 98,8 |
|--------------------------------+-------+-------+----------+-------|
|    %:a liikevaihdosta     | 11,0 | 10,6 |      | 14,2 |
|--------------------------------+-------+-------+----------+-------|
| Saadut tilaukset        |  220 |  228 |    -4 |  763 |
|--------------------------------+-------+-------+----------+-------|
| Tilauskanta kauden lopussa   |  387 |  356 |    9 |  332 |
|--------------------------------+-------+-------+----------+-------|
| Henkilöstö kauden lopussa   | 3 628 | 3 379 |    7 | 3 564 |
+-------------------------------------------------------------------+

 
Metso Automationin tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 8 prosenttia
vertailukaudesta (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 15 %) ja oli
158 miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääosin energiateollisuuden
virtauksensäätöjärjestelmien toimituksista. Automaatiojärjestelmien
toimitukset pysyivät vertailukauden tasolla. Palveluliiketoiminta
kasvoi 6 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta oli 21 prosenttia
(Q1/2007: 22 %). Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta
palveluliiketoiminnan kasvu olisi ollut noin 10 prosenttia.
 
Metso Automationin kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla.
Liikevoitto oli 17,4 miljoonaa euroa eli 11,0 prosenttia
liikevaihdosta (15,5 milj. e ja 10,6 %). Kannattavuuden myönteiseen
kehitykseen vaikuttivat toimitusvolyymien kasvu ja viime vuonna
nousseiden kustannusten onnistunut siirtäminen lopputuotteiden
hintoihin.
 
Metso Automationin saatujen tilausten arvo oli vertailukauden tasolla
eli 220 miljoonaa euroa. Uusia tilauksia saatiin erityisesti voima-,
öljy- ja kaasuteollisuudesta, joiden osuus uusista kaupoista nousi 60
prosenttiin (55 %). Metso Automationin tilauskanta oli 17 prosenttia
vahvempi kuin viime vuoden lopussa ollen 387 miljoonaa euroa.
 
 
Valmet Automotive ja konsernihallinto
Valmet Automotiven tammi-maaliskuun liikevaihto oli 23 miljoonaa
euroa. Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia
liikevaihdosta. Valmet Automotive valmisti ensimmäisen neljänneksen
aikana keskimäärin 113 autoa päivässä. Maaliskuun lopussa Valmet
Automotiven henkilöstömäärä oli 789.
 
Konsernihallinnon liiketappio tammi-maaliskuussa oli 9,1 miljoonaa
euroa, sisältäen 2 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja
jaksotetusta vakuutuskorvauksesta ja myytävissä olevan
osakesijoituksen alaskirjauksesta.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Metso jatkoi Valmet-Xi'an-yhteisyrityssopimusta ja sopi kasvattavansa
omistustaan 75 prosenttiin
Huhtikuussa Metso kertoi lisäävänsä omistusosuuttaan Valmet-Xi'an
Paper Machinery Co. Ltd. -yhteisyrityksessään Kiinassa. Metson
omistus kohoaa sopimuksen myötä 48,3 prosentista 75 prosenttiin.
Sopimukseen vaadittavan viranomaishyväksynnän uskotaan valmistuvan
vuoden loppuun mennessä. Henkilöstömäärä Valmet Xi'anissa oli
maaliskuun lopussa noin 1 000.
 
 
Metso perustaa Metso Parkin Intiaan
Huhtikuussa Metso kertoi investoivansa noin 30 miljoonaa euroa Metso
Parkiksi kutsuttuun teollisuuskeskukseen Intiassa. Keskukseen tulee
sekä Metson omia uusia toimintoja että keskeisten alihankkijoiden
toimintoja. Metso Park palvelee Metson kaikkia liiketoimintoja, mutta
vastaa ensivaiheessa lähinnä Metso Mineralsin tuotteiden ja
palveluiden nopeasti kasvaneeseen kysyntään Intiassa. Investoinnilla
Metso pyrkii parantamaan logistiikkaa, varastonhallintaa, toiminnan
laatua ja tuottavuutta sekä alihankkijasuhteitaan. Metso Parkin
toteutuminen edellyttää lopullisten viranomaislupien saamista.
 
Metso Parkin arvioidaan aloittavan toimintansa vuoden 2009
jälkipuoliskolla. Vuoteen 2012 mennessä keskuksessa työskentelevän
henkilöstön lukumäärän arvioidaan yltävän 700:aan.
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 2.4.2008 vuoden 2007
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset,
jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättää omien osakkeiden
hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta sekä
ehdotuksen ylikurssirahaston ja vararahaston alentamisesta.
 
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat
ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan
nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja
asiantuntijajäsenenä.
 
Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana
jatkaa Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana Jaakko Rauramo. Uusiksi
hallituksen jäseniksi valittiin vuorineuvos Jukka Viinanen ja
finanssineuvos Arto Honkaniemi. Hallituksen jäseninä jatkavat
Maija-Liisa Friman, Christer Gardell sekä Yrjö Neuvo. Hallituksen
jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 92 000 euroa, varapuheenjohtajalle 56 000 euroa ja
jäsenille 45 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 600
euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan
lukien valiokuntien kokoukset.
 
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta 3,00 euroa osakkeelta. Osinko koostuu perusosingosta
1,65 euroa osakkeelta sekä lisäosingosta 1,35 euroa osakkeelta.
Osinko maksettiin 15.4.2008.
 
 
Metson hallituksen valiokunnat
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan tarkastus-
ja palkitsemisvaliokuntien jäsenet. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan
kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Arto Honkaniemi ja Jukka Viinanen.
Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (pj.),
Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo.
 
 
Luottoluokitukset
Huhtikuussa luottoluokituslaitos Standard & Poor's Ratings Services
vahvisti Metson BBB luottoluokituksen ja muutti luottoluokitusnäkymät
vakaista positiivisiksi. Metson liikkeelle laskemien
velkakirjalainojen luokitus nostettiin tasolta BBB- tasolle BBB.
Lyhytaikainen luokitus on edelleen A-2.
 
Lokakuussa 2007 Moody's Investor Service'n luottoluokitus Metson
pitkäaikaisille luotoille on Baa2. Luokitusta koskevat näkymät
arvioidaan vakaiksi.
 
 
Metso toimittaa hienopaperikoneen Fujian Nanping Paperille Kiinaan
Metso Paper toimittaa hienopaperikoneen Fujian Nanping Paper Co.,
Ltd:lle Kiinaan. Kone otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2009 toisella
puoliskolla. Tilauksen arvo on noin 50 miljoonaa euroa. Tilaus
sisältyy vuoden 2008 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.
 
 
Muutoksia omistusosuuksissa
UBS AG ilmoitti, että sen hallinnoimilla rahastoilla oli 15.4.2008
hallussaan yhteensä
 7 274 140 Metson osaketta, mikä vastaa 5,13 prosenttia Metson
osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
UBS AG ilmoitti, että sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus
Metson osakkeista alitti 5 prosentin kynnyksen 18.4.2008. UBS AG:lla
oli tuolloin hallussaan 7 072 425 Metson osaketta, mikä vastasi 4,99
prosenttia Metson osakepääomasta ja yhtiön äänistä.
 
 
Liiketoiminnan lähiajan riskit
 
Maailmantalouden yleisen epävarmuuden lisääntymisellä ja
rahoitusmarkkinoiden heikentymisellä voi olla vaikutusta Metson
tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Epävarmuus voi vaikuttaa
erityisesti suurempien asiakasprojektien ajoittumiseen ja
toteutumiseen.
 
Kiina on uusien paperi- ja kartonkikoneiden päämarkkina, minkä vuoksi
Kiinan markkinoilla tapahtuvilla merkittävillä kysynnän muutoksilla
voi olla haitallinen vaikutus Metso Paperin kannattavuuteen. Metso
pyrkii lieventämään näitä riskejä kehittämällä globaalia
palveluliiketoimintaansa ja lisäämällä toimitusketjunsa joustavuutta.
 
Metson tuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet saatujen tilausten ja
tilauskannan voimakkaan kasvun vuoksi. Tämän vuoksi on olemassa
riski, että toimitusajan kuluessa materiaali- ja muut kustannukset
voivat nousta merkittävästi ja vaikuttaa Metson kannattavuuteen tällä
hetkellä arvioitua voimakkaammin. Nykyisen suotuisan kysynnän
vallitessa tiettyjen komponenttien ja alihankintaresurssien niukkuus,
erityisesti Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa, voi myös
pidentää toimitusaikoja. Pitkät läpimenoajat saattavat vaikuttaa
Metson kykyyn saada uusia tilauksia.
 
Metso pyrkii hallitsemaan ja rajoittamaan näiden ja muiden riskien
mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Jos riskit kuitenkin toteutuvat,
niillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Metson
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen tai Metson
osakkeen hintaan.
 
 
Lähiajan näkymät
Metson tuotteiden ja palveluiden suotuisan markkinanäkymän arvioidaan
jatkuvan kaivos-, maarakennus- sekä energia-asiakasteollisuuksissa ja
tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa. Epävarmuus maailman
talouden kehityksestä saattaa kuitenkin vaikuttaa joidenkin uusien
asiakasprojektien toteutumisaikatauluihin ja joidenkin
maantieteellisten alueiden kysyntään.
 
Metso Paperin markkinatilanteessa ei odoteta merkittäviä muutoksia
vuoden 2008 aikana. Uusien paperi-, kartonki- ja kuitulinjojen
kysynnän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla, vaikka projektien
ajoitukseen saattavat joissakin tapauksissa vaikuttaa asiakkaidemme
rahoitukseen ja lupakysymyksiin liittyvät seikat. Pehmopaperikoneiden
kysynnän arvioidaan olevan hyvää. Kiinassa keskeisin asiakkaiden
uuslaiteinvestointeihin vaikuttava tekijä on paperin ja kartongin
kulutuksen kasvu, jonka arvioidaan säilyvän nopeana. Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa kysynnän ennakoidaan keskittyvän lähinnä
koneuudistuksiin ja jälkimarkkinapalveluihin. Uusiutuvia
energialähteitä käyttävien voimalaitosten kysynnän arvioidaan
jatkuvan erinomaisena Metson päämarkkina-alueilla Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa. Metso Paperin tavoitteena on kasvattaa
voimakkaasti palveluliiketoimintaansa, ja jälkimarkkinapalveluiden
kysynnän arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä.
 
Metso Mineralsin suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan
vuonna 2008.  Kehittyvien markkinoiden nopeana jatkuvan kasvun
seurauksena arvioidaan metallien ja mineraalien kysynnän ja hintojen
säilyvän korkeana ja Metson kaivosasiakkaiden investointiaktiviteetin
erinomaisena. Maarakennusteollisuudessa Metso Mineralsin
murskeentuotantoon liittyvien laitteiden kysynnän odotetaan jatkuvan
hyvänä. Maarakennusteollisuudessa kysyntää tukevat eri puolilla
maailmaa käynnissä olevat tieverkostojen ja muun
kuljetusinfrastruktuurin kehitysprojektit.
Metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioidaan olevan hyvää.
Palveluliiketoiminnan kysynnän odotetaan säilyvän erinomaisena.
 
Metso Automationin tuotteiden kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävää
massa- ja paperiteollisuudessa vuonna 2008. Voima-, öljy- ja
kaasuteollisuudessa prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän
arvioidaan olevan hyvää ja virtauksensäätöjärjestelmien erinomaista.
Energian kulutuksen lisääntyminen ja öljyn korkea hinta tukevat
energiateollisuuden investointeja.
 
Metso arvioi saavuttavansa vuonna 2008 vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla noin 10 prosentin liikevaihdon kasvun vuoteen 2007
verrattuna, ja liikevoiton arvioidaan nousevan noin 10 prosenttiin
liikevaihdosta.
 
Tuloskehitystä koskevat arviot perustuvat Metson tämänhetkisiin
markkinanäkymiin, tilauskantaan ja nykyisen laajuiseen
liiketoimintaan.
 
Metson taloudellinen raportointi vuonna 2008
Metson tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.7.2008 ja
tammi-syyskuun osavuosikatsaus 28.10.2008.
 
Helsingissä huhtikuun 24. päivänä 2008
 
Metso Oyj:n hallitus
 
 

  Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA
Milj. e                   1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
Liikevaihto                 1 400  1 366   6 250
Hankinnan ja valmistuksen kulut        -1 038  -1 026  -4 702
Bruttokate                   362    340   1 548
Myynnin ja hallinnon yleiskustannukset    -249   -238   -972
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut,
netto                       6     6     1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista         1     0     3
Liikevoitto                   120    108    580
%:a liikevaihdosta              8,6 %  7,9 %   9,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut, netto          -9    -8    -33
Tulos ennen veroja               111    100    547
Tuloverot                    -33   -30   -163
Tilikauden tulos                 78    70    384
Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta      0     0     3
Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden
tulos                       78    70    381
Tilikauden tulos                 78    70    384
Tulos/osake, euroa
Laimentamaton, euroa             0,55   0,50   2,69
Laimennettu, euroa              0,55   0,50   2,69
KONSERNIN LASKELMA KIRJATUISTA TUOTOISTA
JA KULUISTA
Milj. e                   1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
Rahavirran suojaus verovaikutus
huomioituna                   4    -2    -2
Myytävissä olevat sijoitukset
verovaikutus huomioituna             -     -    22
Tytäryhtiöihin tehtyjen
nettosijoitusten muuntoerot          -65    8    -29
Tytäryhtiöiden oman pääoman suojaus
verovaikutus huomioituna            13    -8    -2
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen
vakuutusmatemaattiset voitot (tappiot)
verovaikutus huomioituna             -     -    -1
Muut                        0     0     2
Suoraan omaan pääomaan kirjatut
nettotuotot ja
-kulut                     -48    -2    -10
Tilikauden tulos                 78    70    384
Tilikauden kirjatut tuotot ja kulut
yhteensä                    30    68    374
Vähemmistön osuus tilikauden
kirjatuista tuotoista ja kuluista         0     0     3
Osakkeenomistajien osuus tilikauden
kirjatuista tuotoista ja kuluista         30    68    371
Tilikauden kirjatut tuotot ja kulut
yhteensä                    30    68    374

 
KONSERNIN TASE
 

VARAT
Milj. e                31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo                   764    772     772
Muut aineettomat oikeudet           241    265     251
                      1 005   1 037   1 023
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet               54     54     54
Rakennukset                  211    217     216
Koneet ja kalusto               309    312     315
Keskeneräinen käyttöomaisuus          62     29     49
                       636    612     634
Muut pitkäaikaiset varat
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin         19     19     19
Myytävissä olevat osakesijoitukset       44     15     45
Laina- ja muut korolliset saamiset       11     6      5
Myytävissä olevat sijoitukset          5     5      5
Laskennallinen verosaatava          126    228     144
Muut pitkäaikaiset varat            15     29     22
                       220    302     240
                                     
Pitkäaikaiset varat yhteensä        1 861   1 951   1 897
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              1 510   1 276   1 410
Saamiset
Myynti- ja muut saamiset          1 394   1 074   1 274
Projektit, joiden valmistusasteen
mukainen
        arvo ylittää asiakkailta
laskutetut ennakot              357    302     374
Korolliset saamiset               2     2      2
Myytävissä olevat sijoitukset          -    10     0
Verosaamiset                  23     20     30
                      1 776   1 408   1 680
Rahat ja pankkisaamiset            389    371     267
                                     
Lyhytaikaiset varat yhteensä        3 675   3 055   3 357
Myytävänä olevat varat             -     -      -
                                     
VARAT YHTEENSÄ               5 536   5 006   5 254

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Milj. e                31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Oma pääoma
Osakepääoma                  241    241     241
Ylikurssirahasto                77     77     77
Muuntoerot                 -128    -45    -76
Arvonmuutos- ja muut rahastot         465    436     456
Kertyneet voittovarat             989    803     910
Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
yhteensä                  1 644   1 512   1 608
                                     
Vähemmistön osuus                7     6      7
                                     
Oma pääoma yhteensä            1 651   1 518   1 615
Velat
Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset lainat             860    590     700
Eläkevelvoitteet               168    193     177
Laskennallinen verovelka            37     54     41
Varaukset                   32     50     37
Muut pitkäaikaiset velvoitteet         2     2      2
                      1 099    889     957
Lyhytaikaiset velat
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset       9    107     22
Lyhytaikaiset lainat             183     50     97
Osto- ja muut velat            1 265   1 302   1 307
Varaukset                   224    203     222
Saadut ennakot                653    653     637
Projektit, joissa asiakkailta
laskutetut ennakot
        ylittävät valmistusasteen
mukaisen arvon                401    230     331
Verovelat                   51     54     66
                      2 786   2 599   2 682
                                     
Myytävänä olevat velat             -     -      -
                                     
Velat yhteensä               3 885   3 488   3 639
                                     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        5 536   5 006   5 254
KOROLLINEN NETTOVELKA
Pitkäaikaiset korolliset velat        860    590     700
Lyhytaikaiset korolliset velat        192    157     119
Rahat ja pankkisaamiset           -389   -371    -267
Muut korolliset varat            -18    -23    -12
Yhteensä                   645    353     540

 
 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Milj. e                   1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
Liiketoiminta:                          
Tilikauden tulos                78    70    384
Tilikauden tuloksen ja liiketoiminnan
rahavirran oikaisuerät
Poistot                     37    36    148
Korot ja osinkotuotot              9    6    32
Tuloverot                    33    30    163
Muut                       0    4    -4
Käyttöpääoman muutos              -187    1   -286
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat     -30   147    437
Maksetut korot ja saadut osingot        -4    0    -29
Maksetut tuloverot               -35   -24   -114
Liiketoiminnan rahavirta            -69   123    294
Investointitoiminta:                       
Käyttöomaisuusinvestoinnit           -42   -32   -159
Käyttöomaisuuden myynnit             1    6    16
Yritysostot, hankitut rahavarat
vähennettynä                   -     -    -55
Liiketoimintojen myynnit, myydyt
rahavarat
       vähennettynä               2    2     9
Rahoitusvarojen ostot (-) ja myynnit
(+), netto                    7    3    13
Muut                      -6    0     -
Investointitoiminnan rahavirta         -38   -21   -176
Rahoitustoiminta:
Optioilla merkityt osakkeet            -    0     -
Maksetut osingot                 -     -   -212
Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-),
netto                     240   -85    -5
Muut                       2     -    15
Rahoitustoiminnan rahavirta           242   -85   -202
Rahojen ja pankkisaamisten nettomuutos     135    17    -84
Valuuttakurssimuutosten vaikutus        -13    1    -2
Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa     267   353    353
Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa     389   371    267
Vapaa kassavirta
Milj. e                   1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
Liiketoiminnan rahavirta            -69   123    294
Käyttöomaisuuden ylläpitoinvestoinnit     -31   -23   -112
Käyttöomaisuuden myynnit             1    6    16
Vapaa kassavirta                -99   106    198

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY            

 

                                              
                            Osak-keen-
                               omis-
                                ta-
                               jil-
                                le
                               kuu-
                    Arvon-muu- Ker-    luva
              Yli-       tos-  ty-    oma     Oma
              kurs-        ja neet    pää-  Vä- pää-
           Osa-  si-       muut voit-    oma hem-  oma
            ke-  ra- Muun-    ra-  to-    yh- mis-  yh-
           pää- has-  to-    has-  va-   teen-  tön teen-
Milj. e        oma  to erot    tot  rat     sä osuus  sä
1.1.2007        241   77  -45     432  739   1 444   6 1 450
Rahavirran suojaus
verovaikutus
huomioituna        -   -   -     -2   -     -2   -  -2
Myytävissä olevat
sijoitukset
verovaikutus
huomioituna        -   -   -      -   -      -   -   -
Tytäryhtiöihin
tehtyjen
nettosijoitusten
muuntoerot        -   -   8      -   -     8   -   8
Tytäryhtiöiden oman
pääoman suojaus
verovaikutus
huomioituna        -   -  - 8      -   -     -8   -  -8
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen
vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot)
verovaikutus
huomioituna        -   -   -      -   -      -   -   -
Muut           -   -   -      -   -      -   -   -
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettotuotot ja -kulut   -   -   -     -2   -     -2   -  -2
Tilikauden  tulos     -   -   -      -   70     70   0   70
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         -   -   -    - 2   70     68   0   68
Osingot          -   -   -      -   -      -   -   -
Optioilla merkityt
osakkeet         0   0   -      -   -      -   -   -
Omien osakkeiden osto   -   -   -     -   -     -   -   -
Osakeperusteiset
maksut verovaikutus
huomioituna        -   -   -     0   -     0   -   0
Muut           -   -   -      6  -6      -   -   -
31.3.2007        241   77  -45     436  803   1 512   6 1 518
                                              
1.1.2008        241   77  -76     456  910   1 608   7 1 615
Rahavirran suojaus
verovaikutus
huomioituna        -   -   -     4   -     4   -   4
Myytävissä olevat
sijoitukset
verovaikutus
huomioituna        -   -   -     0   -     0   -   0
Tytäryhtiöihin
tehtyjen
nettosijoitusten
muuntoerot        -   -  -65      -   -    -65   -  -65
Tytäryhtiöiden oman
pääoman suojaus
verovaikutus
huomioituna        -   -  13      -   -     13   -  13
Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen
vakuutusmatemaattiset
voitot (tappiot)
verovaikutus
huomioituna        -   -   -      -   -      -   -   -
Muut           -   -   -      -   -      -   -   -
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
nettotuotot ja -kulut   -   -  -52     4   -    -48   -  -48
                                              
Tilikauden  tulos     -   -   -      -   78     78   -   78
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä         -   -  -52      4   78     30   -   30
                                              
Osingot          -   -   -      -   -      -   -   -
Optioilla merkityt
osakkeet         -   -   -      -   -      -   -   -
Omien osakkeiden osto   -   -   -      -   -      -   -   -
Osakeperusteiset
maksut verovaikutus
huomioituna        -   -   -      3   -     3   -   3
Muut           -   -   -      2   1      3   -   3
31.3.2008        241   77 -128     465  989   1 644   7 1 651

 
 

VASTUUSITOUMUKSET
Milj. e                31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi     9    14     9
Muut pantit ja sitoumukset
Annetut kiinnitykset              1     2     2
Pantatut varat                 0     0     0
Takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta      -     -      -
Takaukset muiden sitoumusten
vakuudeksi                   4     9     11
Takaisinosto- ja muut sitoumukset       6     9     8
Leasing- ja vuokrasitoumukset        131    155    142
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT
Milj. e                31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
Valuuttatermiinisopimukset         1 600   1 459   1 387
Valuutan- ja koronvaihtosopimukset       0     1     0
Valuutanvaihtosopimukset            -     1      -
Koronvaihtosopimukset             143    143     143
Optiosopimukset
Ostetut                    17     11      -
Myydyt                     17     12      -

 

Sähkötermiinisopimusten nimellismäärä oli 434 GWh
31.3.2008 ja 463 GWh 31.3.2007.
Ruostumattoman teräksen hintojen vaihtelulta suojautumiseen
käytettävien nikkelitermiinisopimusten nimellismäärä oli 390 tonnia
31.3.2008. Vertailukaudella nikkelitermiinisopimuksia ei ollut tehty.
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät
mittaa ao. riskien suuruutta.

 
 

TUNNUSLUVUT
                      1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007
Tulos/osake, euroa              0,55   0,50   2,69
Oma pääoma/osake kauden lopussa, euroa    11,61  10,69   11,36
Oman pääoman tuotto (ROE), %
(vuositasolla)                20,1   20,3   25,4
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), %
(vuositasolla)                20,9   20,9   26,1
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %      36,8   36,8   37,7
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa,
%                       39,1   23,3   33,4
Vapaa kassavirta                -99   106    198
Vapaa kassavirta/osake            -0,70   0,75   1,40
Bruttoinvestoinnit (ilman
yrityshankintoja)                42    32    159
Yrityshankinnat, hankitut rahavarat
vähennettynä                   -     -    55
Poistot                     37    36    148
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa
 (1 000 kpl)                141 625 141 494  141 487
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1
000 kpl)                  141 506 141 364  141 460
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
laimennusvaikutus huomioituna (1 000 kpl) 141 506 141 364  141 460

 
 

KÄYTETYT
VALUUTTAKURSSIT                              
                                      
                   1-12/
           1-3/2008 1-3/2007  2007 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007
  (Yhdysvaltain
USD dollari)    1,5283  1,3161 1,3797  1,5812  1,3318   1,4721
  (Ruotsin
SEK kruunu)     9,4214  9,2248 9,2647  9,3970  9,3462   9,4415
  (Englannin
GBP punta)     0,7696  0,6722 0,6873  0,7958  0,6798   0,7334
  (Kanadan
CAD dollari)    1,5322  1,5370 1,4663  1,6226  1,5366   1,4449
  (Brasilian
BRL real)      2,6310  2,7699 2,6623  2,7554  2,7195   2,5949

 
 
 

SEGMENTTITIEDOT
LIIKEVAIHTO
Milj. e           1-3/2008 1-3/2007 4/2007-3/2008 1-12/2007
Metso Paper            648    666     2 907   2 925
Metso Minerals          583    540     2 650   2 607
Metso Automation         158    146      710    698
Valmet Automotive         23    28       80     85
Konsernihallinto ja muut      -     -       -     -
Konsernihallinto ja muut
yhteensä              23    28       80     85
Liiketoiminta-alueiden
välinen laskutus         -12   -14      -63    -65
Metso yhteensä         1 400  1 366     6 284   6 250
MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT
(+) JA KULUT (-), NETTO
Milj. e           1-3/2008 1-3/2007 4/2007-3/2008 1-12/2007
Metso Paper           -0,7   1,9     -14,1   -11,5
Metso Minerals          6,1   1,2     12,6    7,7
Metso Automation         0,8   0,5      2,7    2,4
Valmet Automotive        0,0   0,0      0,0    0,0
Konsernihallinto ja muut    -0,7   2,2     -0,4    2,5
Konsernihallinto ja muut
yhteensä            -0,7   2,2     -0,4    2,5
Metso yhteensä          5,5   5,8      0,8    1,1
OSUUS OSAKKUUSYHTIÖIDEN
TULOKSISTA
Milj. e           1-3/2008 1-3/2007 4/2007-3/2008 1-12/2007
Metso Paper           0,4   0,4      1,1    1,1
Metso Minerals          0,0   0,0      0,3    0,3
Metso Automation         0,2   0,0      1,6    1,4
Valmet Automotive          -     -       -     -
Konsernihallinto ja muut      -     -       -     -
Konsernihallinto ja muut
yhteensä              -     -       -     -
Metso yhteensä          0,6   0,4      3,0    2,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Milj. e           1-3/2008 1-3/2007 4/2007-3/2008 1-12/2007
Metso Paper           27,2   25,4     138,7   136,9
Metso Minerals         83,1   67,8     377,9   362,6
Metso Automation        17,4   15,5     100,7   98,8
Valmet Automotive        1,0   4,4      4,6    8,0
Konsernihallinto ja muut    -9,1   -4,7     -30,9   -26,5
Konsernihallinto ja muut
yhteensä            -8,1   -0,3     -26,3   -18,5
Metso yhteensä         119,6  108,4     591,0   579,8

 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO), PROSENTTIA LIIKEVAIHDOSTA

             
%              1-3/2008 1-3/2007 4/2007-3/2008 1-12/2007
Metso Paper           4,2   3,8      4,8    4,7
Metso Minerals         14,3   12,6     14,3   13,9
Metso Automation        11,0   10,6     14,2   14,2
Valmet Automotive        4,3   15,7      5,8    9,4
Konsernihallinto ja muut     n/a   n/a      n/a    n/a
Konsernihallinto ja muut
yhteensä             n/a   n/a      n/a    n/a
Metso yhteensä          8,5   7,9      9,4    9,3
EBITA
Milj. e           1-3/2008 1-3/2007 4/2007-3/2008 1-12/2007
Metso Paper           39,0   37,1     186,4   184,5
Metso Minerals         84,4   68,7     382,8   367,1
Metso Automation        17,8   15,9     102,3   100,4
Valmet Automotive        1,0   4,4      4,7    8,1
Konsernihallinto ja muut    -8,5   -4,2     -29,0   -24,7
Konsernihallinto ja muut
yhteensä            -7,5   0,2     -24,3   -16,6
Metso yhteensä         133,7  121,9     647,2   635,4
EBITA, PROSENTTIA
LIIKEVAIHDOSTA
%              1-3/2008 1-3/2007 4/2007-3/2008 1-12/2007
Metso Paper           6,0   5,6      6,4    6,3
Metso Minerals         14,5   12,7     14,4   14,1
Metso Automation        11,3   10,9     14,4   14,4
Valmet Automotive        4,3   15,7      5,9    9,5
Konsernihallinto ja muut     n/a   n/a      n/a    n/a
Konsernihallinto ja muut
yhteensä             n/a   n/a      n/a    n/a
Metso yhteensä          9,6   8,9     10,3   10,2
SAADUT TILAUKSET
Milj. e           1-3/2008 1-3/2007 4/2007-3/2008 1-12/2007
Metso Paper            541    653     2 997   3 109
Metso Minerals          740    771     3 044   3 075
Metso Automation         220    228      755    763
Valmet Automotive         23    28       80     85
Konsernihallinto ja muut      -     -       -     -
Konsernihallinto ja muut
yhteensä              23    28       80     85
Liiketoiminta-alueiden
väliset saadut tilaukset     -15   -16      -66    -67
Metso yhteensä         1 509  1 664     6 810   6 965

 
 
 

VUOSINELJÄNNESTIEDOT
 
LIIKEVAIHTO
Milj. e        1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007 1-3/2008
Metso Paper         666    708    642     909    648
Metso Minerals        540    648    649     770    583
Metso Automation       146    174    165     213    158
  Valmet Automotive      28    19    17     21    23
  Konsernihallinto ja
muut              -     -     -      -     -
Konsernihallinto ja
muut yhteensä         28    19    17     21    23
Liiketoiminta-alueiden
välinen laskutus      -14   -13   -21    -17   -12
Metso yhteensä      1 366  1 536  1 452   1 896  1 400
MUUT LIIKETOIMINNAN TUOTOT (+)
JA KULUT (-), NETTO
Milj. e        1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007 1-3/2008
Metso Paper         1,9   -3,3   4,2   -14,3   -0,7
Metso Minerals       1,2   0,2   2,0    4,3   6,1
Metso Automation      0,5   -0,4   0,2    2,1   0,8
  Valmet Automotive     0,0   0,0   0,0    0,0   0,0
  Konsernihallinto ja
muut            2,2   0,4   -0,1    0,0   -0,7
Konsernihallinto ja
muut yhteensä        2,2   0,4   -0,1    0,0   -0,7
Metso yhteensä       5,8   -3,1   6,3    -7,9   5,5
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Milj. e        1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007 1-3/2008
Metso Paper        25,4   35,7   36,2    39,6   27,2
Metso Minerals       67,8   95,7   85,2   113,9   83,1
Metso Automation      15,5   23,3   25,8    34,2   17,4
  Valmet Automotive     4,4   1,0   1,7    0,9   1,0
  Konsernihallinto ja
muut            -4,7   -7,4   -5,5    -8,9   -9,1
Konsernihallinto ja
muut yhteensä       -0,3   -6,4   -3,8    -8,0   -8,1
Metso yhteensä      108,4  148,3  143,4   179,7  119,6
EBITA
Milj. e        1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007 1-3/2008
Metso Paper        37,1   47,7   48,2    51,5   39,0
Metso Minerals       68,7   96,9   86,3   115,2   84,4
Metso Automation      15,9   23,6   26,2    34,7   17,8
  Valmet Automotive     4,4   1,0   1,7    1,0   1,0
  Konsernihallinto ja
muut            -4,2   -6,9   -5,1    -8,5   -8,5
Konsernihallinto ja
muut yhteensä        0,2   -5,9   -3,4    -7,5   -7,5
Metso yhteensä      121,9  162,3  157,3   193,9  133,7

 

SITOUTUNUT PÄÄOMA
Milj. e        31.3.2007 30.6.2007 30.9.2007 31.12.2007 31.3.2008
Metso Paper          558    637    593     674    772
Metso Minerals        965   1 030   1 045   1 106   1 166
Metso Automation       155    189    201     214    210
  Valmet Automotive      23    23    29     21    22
  Konsernihallinto ja
muut             564    419    444    419    533
Konsernihallinto ja
muut yhteensä         587    442    473     440    555
Metso yhteensä       2 265   2 298   2 312   2 434   2 703
SAADUT TILAUKSET
Milj. e         1-3/2007 4-6/2007 7-9/2007 10-12/2007 1-3/2008
Metso Paper          653   1 103    515     838    541
Metso Minerals        771    798    745     761    740
Metso Automation       228    185    185     165    220
  Valmet Automotive      28     19     17     21     23
  Konsernihallinto ja
muut              -     -     -      -     -
Konsernihallinto ja
muut yhteensä         28     19     17     21     23
Liiketoiminta-alueiden
väliset saadut
tilaukset          -16    -15    -22    -14    -15
Metso yhteensä       1 664   2 090   1 440   1 771   1 509
TILAUSKANTA
Milj. e        31.3.2007 30.6.2007 30.9.2007 31.12.2007 31.3.2008
Metso Paper        2 190   2 584   2 455   2 363   2 241
Metso Minerals       1 497   1 673   1 728   1 690   1 758
Metso Automation       356    365    382     332    387
  Valmet Automotive       -     -     -      -     -
  Konsernihallinto ja
muut              -     -     -      -     -
Konsernihallinto ja
muut yhteensä          -     -     -      -     -
Liiketoiminta-alueiden
välinen tilauskanta     -44    -48    -46    -44    -46
Metso yhteensä       3 999   4 574   4 519   4 341   4 340
HENKILÖSTÖ       31.3.2007 30.6.2007 30.9.2007 31.12.2007 31.3.2008
Metso Paper        11 469  11 954  11 774   11 694  11 522
Metso Minerals       9 545   9 967  10 194   10 446  10 762
Metso Automation      3 379   3 564   3 523   3 564   3 628
  Valmet Automotive      899    782    777     789    789
  Konsernihallinto ja
muut             324    342    335     344    361
Konsernihallinto ja
muut yhteensä       1 223   1 124   1 112   1 133   1 150
Metso yhteensä      25 616  26 609  26 603   26 837  27 062

 
 
Osavuosikatsauksen liitteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset'
-standardin mukaisesti käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä.
 
 
Uudet laskentastandardit
 
IFRS 8
IASB julkisti marraskuussa 2006 standardin IFRS 8 'Operating
segments'. Standardin vaatimusten mukaan segmenttien raportoinnissa
on sovellettava ns. johdon lähestymistapaa. Tällöin esitettävät
tiedot olisivat samat kuin johdon sisäisesti seuraamat segmenttien
taloudellisen kehityksen arviointiperusteet. Metso arvioi standardin
vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen. Standardilla ei odoteta olevan
vaikutusta nykyiseen segmenttirakenteeseen.
 
Standardi tulee voimaan 1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla ja
sitä saa soveltaa jo aiemmilla tilikausilla.
 
Metso ottaa standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
IAS 1 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 1, Tilinpäätöksen
esittäminen. Muutoksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen
käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen
omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin
yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista.
 
Muutokset IAS 1 standardiin tulevat voimaan 1.1.2009 jälkeen
alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Mikäli EU hyväksyy standardin ennen vuoden 2008 loppua, Metso ottaa
uudistetun IAS 1 standardin käyttöön 1.1.2009 alkaen.
 
IFRS 3 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IFRS 3, Liiketoimintojen
yhdistäminen. Uudistettu standardi edellyttää edelleen
hankintamenomenetelmän käyttöä yritysten yhteenliittymien
käsittelyssä, kuitenkin eräillä merkittävillä muutoksilla, kuten
transaktiomenojen kirjaaminen kuluksi. Lisäksi kaikki yritysten
hankkimiseen liittyvät maksut tulee kirjata käypään arvoon
hankinta-ajankohtana ja eräät ehdolliset vastikkeet arvostetaan
hankinnan jälkeen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Liikearvo
voidaan laskea perustuen emoyhtiön osuuteen nettovarallisuudesta tai
se voi sisältää vähemmistöosuudelle kohdistetun liikearvon. Metso
arvioi standardin vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IFRS 3 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen
alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso ottaa uudistetun
IFRS 3 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IAS 23 (Muutos)
 IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 23, Vieraan pääoman
menot, joka edellyttää ehdot täyttäviin investointihyödykkeisiin
kohdistuvien rakennusaikaisten vieraan pääoman menojen aktivoimista
osaksi hyödykkeen hankintamenoa. Hyödyke voi olla joko omaan käyttöön
tai myyntiin tarkoitettu. Vieraan pääoman menojen kirjaaminen suoraan
kuluksi kielletään. Standardin muutos ei muuta konsernin soveltamia
laatimisperiaatteita omaan käyttöön valmistetun hyödykkeen osalta
eikä näin ollen olennaisesti vaikuta konsernin tilinpäätökseen. Sen
sijaan muutoksen soveltaminen myyntiin tarkoitetun hyödykkeen
kohdalla on selvityksen alla ja sen vaikutuksia arvioidaan.
Muutos koskee 1.1.2009 jälkeen alkavia tilikausia eikä sitä ole
toistaiseksi hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso alkaa soveltamaan
sitä 1.1.2009 alkavalla tilikaudella.
 
IAS 27 (Muutos)
IASB on julkistanut muutoksen standardiin IAS 27, Konsernitilinpäätös
ja erillistilinpäätös. Uudistettu standardi edellyttää kaikkien
vähemmistötransaktioiden kirjaamista omaan pääomaan, jos määräysvalta
ei siirry. Näin ollen vähemmistötransaktiot eivät enää johda
liikearvon eivätkä tulosvaikutteisen voiton tai tappion kirjaamiseen.
Standardi määrittelee transaktioiden käsittelyn myös silloin, kun
määräysvalta siirtyy. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus hankinnan
kohteessa arvostetaan käypään arvoon ja syntyvä voitto tai tappio
kirjataan tulosvaikutteisesti. Metso arvioi standardin vaikutuksia
konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutokset IAS 27 standardiin tulevat voimaan 1.7.2009 jälkeen
alkavilla tilikausilla. Uudistettua standardia ei vielä ole
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
Edellyttäen että muutos hyväksytään EU:ssa Metso ottaa uudistetun IAS
27 standardin käyttöön 1.1.2010 alkaen.
 
IFRS 2 (Muutos)
IASB julkisti tammikuussa 2008 muutoksen standardiin IFRS 2,
Osakeperusteiset maksut, selkeyttäen palkkio-oikeuden syntymisehtojen
ja peruutusten käsittelyä. Oikeuden syntymisehdot rajoittuvat
palvelu- ja työsuoritusehtoihin; muut piirteet eivät ole oikeuden
syntymisehtoja vaan vaikuttavat ainoastaan myöntämispäivän käypään
arvoon. Sekä yrityksen että muiden osapuolten taholta syntyneet
peruutukset käsitellään samalla tavalla. Metso arvioi standardin
vaikutuksia konsernin tilinpäätökseen.
 
Muutos koskee 1.1.2009 jälkeen alkavia tilikausia eikä sitä ole
toistaiseksi hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 
EU:n hyväksynnästä riippuen Metso alkaa soveltamaan uudistettua
standardia 1.1.2009 alkavalla tilikaudella.
 
Asiakirjojen luovutusvaatimus Yhdysvaltojen oikeusministeriöltä
Metso Minerals Industries, Inc., joka on Metso Mineralsin
yhdysvaltalainen tytäryhtiö,
sai marraskuussa 2006 Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of
Justice) Antitrust-divisioonalta asiakirjojen luovutusvaatimuksen,
jossa Metso Minerals Industries, Inc:ia pyydetään toimittamaan
viranomaisille tiettyjä asiakirjoja. Asiakirjojen luovutusvaatimus
liittyy viranomaisten tutkimukseen mahdollisista
kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomuksista kivenmurskaus- ja
seulontalaitteita valmistavan teollisuuden piirissä. Metso toimii
täydessä yhteistyössä Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa.
 
Osakkeiden vaihto OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä
Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa OMX
Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä 78 057 966 miljoonaa
kappaletta, mikä vastasi 2 571 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen
hinta 31.3.2008 oli 34,20 euroa ja katsauskauden keskimääräinen
kurssi 32,94 euroa. Kauden ylin noteeraus oli 38,56 ja alin 25,45
euroa. 
 
Metson ADS-todistusten vaihto New Yorkin pörssissä päättyi 14.9.2007,
mutta todistuksilla voi käydä kauppaa otc-markkinoilla.
ADS-todistusten päätöskurssi 31.3.2008 oli 54,45 dollaria. Yksi
ADS-todistus vastaa yhtä osaketta.
 
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin
liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia
arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta
ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua,
kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen
toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen
liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja
odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat
perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat
poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja
korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden
toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden
kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät
merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja
projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen
onnistuminen.
 
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna
2007 oli yli 6 miljardia euroa. Metson lähes 27 000 työntekijää noin
50 maassa palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven-
ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla
muilla teollisuudenaloilla. www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
 
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com