UPM-Kymmene Oyj 	Pörssitiedote 	24.4.2008 klo 12.00               

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008: Tulos osaketta kohti ensimmäisellä    
neljänneksellä oli 0,20 euroa (0,25 euroa ensimmäisellä neljänneksellä 2007),  
ilman kertaluonteisia eriä 0,19 (0,25). Liikevoitto oli 193 (221 miljoonaa),  
ilman kertaluonteisia eriä 188 (221 miljoonaa). Kuitukustannukset ja      
valuuttakurssit vaikuttivat tulokseen.                     

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi vuoden 2008 ensimmäistä neljännestä:  

"UPM:n oikea-aikaiset ja edelleen jatkuvat säästötoimet antoivat hyvän vastuksen
jyrkästi kohonneiden puukustannusten ja vahvistuneen euron tuomille koville   
haasteille. Myönteistä on, että useimpien paperilajien, erityisesti       
aikakauslehtipaperin, ja vanerin kysyntä jatkui hyvänä. Paperien toimitusmäärät 
olivat lähes viimevuotisella tasolla huolimatta merkittävistä kapasiteetin   
sulkemisista."                                 

"Aikakauslehtipapereiden markkinatasapaino parani ja saatoimme korottaa hintoja 
Euroopassa ja vientimarkkinoilla. Valitettavasti teollisuuden ilmoittamat    
standardisanomalehtipaperin kapasiteetin sulkemiset ovat toteutuneet hitaasti ja
markkinahinnat laskivat viime vuoteen verrattuna. UPM:n ennakoivat toimenpiteet 
sulkea määräaikaisesti sanomalehtipaperikapasiteettia olivat oikeita ja     
välttämättömiä tässä tilanteessa."                       

"UPM:n aikakauslehti-, sanomalehti- ja hienopapereiden tilauskanta on tällä   
hetkellä sesonkiluonteisesti hyvä. Eräiden liiketoimintojen heikon       
kannattavuuden parantamiseksi olemme päättäneet määräaikaisista, 1-3 kuukauden 
pituisista tuotantolinjojen sulkemisista Keski-Euroopan hienopaperitehtailla." 

"Tarratoimialan kannattavuus oli pettymys. Tarraliiketoiminta reagoi nopeimmin 
heikentyneeseen taloustilanteeseen. UPM on jo käynnistänyt toimenpiteet     
kustannustehokkuuden parantamiseksi ja korottanut hintoja vastapainoksi     
kohonneille kustannuksille. Odotan tilanteen kohenevan selvästi, kun meneillään 
oleva investointiohjelma on saatu päätökseen."                 

"Puutuotteissa vaneri jatkoi vahvana, kun taas sahatavaran kannattavuus heikkeni
selvästi markkinatilanteesta johtuen."                     

"Puukuitukustannusten ennustetaan vuonna 2008 olevan korkeammat kuin aiemmin  
ennakoitiin. Yhtiön kokonaiskustannusten nousun oletetaan kuitenkin edelleen  
olevan noin 2 %. Tähän sisältyy säästöt käynnissä olevasta           
kannattavuusohjelmasta", Pesonen sanoo.                     

Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001              
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo, UPM, puh. 0204 15 0011          

***                                       

Tiedotustilaisuus ja puhelinneuvottelu                     

Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus järjestetään tänään 24.4.2008 klo  
14.00 UPM:n pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 2.      
Tiedotustilaisuutta voi kuunnella samanaikaisesti internetissä osoitteessa   
www.upm-kymmene.com. Nauhoitus on saatavilla yhtiön internetsivuilla kolmen   
kuukauden ajan.                                 

UPM:n järjestämään puhelinneuvotteluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 
(0)1452 555 566 tänään klo 17.00. Neuvottelun nimi on "UPM-Kymmene, Interim   
Review Q1 2008" ja tunnus on 42144989. Yhdysvalloissa ja Kanadassa       
puhelinneuvottelun ilmaisnumero on +1 866 966 9439, Iso-Britanniassa 0800 6940 
257.                                      

Nauhoitettua keskustelua on mahdollisuus kuunnella 1.5.2008 asti numerossa +44 
(0)1452 550 000, tunnus 42144989#.                       

Nauhoitetun keskustelun ilmaisnumero on Yhdysvalloissa ja Kanadassa +1 866 247 
4222, Iso-Britanniassa 0800 953 1533. Tunnus 42144989#.             

***                                       

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, 
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi    
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja      
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", 
"odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot 
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja 
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset  
poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat
mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja   
siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset,    
tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja  
tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai   
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden 
immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen  
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten  
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden   
maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat    
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen    
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja
(3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten   
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason 
muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä on yhtiön vuoden 2007 vuosikertomuksen  
sivuilla 68-69.                                 

UPM-Kymmene Oyj                                 
Pirkko Harrela                                 
Viestintäjohtaja                                

JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.upm-kymmene.fi                               


UPM, Viestintä                                 
Media Desk, puh. 040 588 3284                          
communications@upm-kymmene.com