Publiskās akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais       
reģ.Nr.40003030187, Valde un Padome, pamatojoties uz LR Komerclikuma 269. un  
273.pantiem un sabiedrības Statūtiem, paziņo par kārtējās akcionāru pilnsapulces
sasaukšanu, kura notiks 2008.gada 20.jūnijā plkst.900 sabiedrības        
administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses - Višķu ielā 17, Daugavpils.  

Darba kārtība:                                 
1. 2007.gada pārskata apstiprināšana. 
2. 2007.gada peļņas sadale. 
3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana. 
4. Par sabiedrības Padomes vēlēšanām. 
5. Par sabiedrības Padomes un Valdes darbību. 

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā - 2008.gada 20.jūnijā no plkst. 800
līdz 900 sapulces norises vietā.                        

Dalībai akcionāru pilnsapulcē jāveic sava finanšu instrumentu konta (vērtspapīru
konta) bloķēšana līdz 2008.gada 13.jūnijam ieskaitot. Kvītis, kas apliecina   
akciju bloķēšanu, jāuzrāda, akcionāram reģistrējoties.             
Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 akcijas.         
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju, vai     
pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumu  
Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā. Akcionāru pārstāvjiem saskaņā ar     
Komerclikuma 277.pantu reģistrējoties jāuzrāda pilnvaras apliecinošs dokuments. 

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2008.gada jūnija AS “Ditton pievadķēžu   
rūpnīca” kārtējā akcionāru pilnsapulce nebūs lemttiesīga nepieciešamā kvoruma  
trūkuma dēļ, atkārtotā kārtējā akcionāru pilnsapulce ar augstākminēto darba   
kārtību tiek sasaukta 2008.gada 07.jūlijā plkst.900 AS “Ditton pievadķēžu    
rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru     
reģistrācija notiks augstākminētajā kārtībā no plkst. 800 līdz 900. Akcionāru  
finanšu instrumentu kontu bloķēšana dalībai sapulcē 2008.gada 20.jūnijā ir   
derīga. Papildus akcionāri var veikt kontu bloķēšanu līdz 2008.gada 30.jūnijam 
ieskaitot.                                   

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un    
izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no     
2008.gada 02.jūnija līdz 17.jūnijam, bet atkārtotas akcionāru sapulces gadījumā 
- no 2008.gada 20.jūnija līdz 4.jūlijam darbdienās no plkst. 900 līdz 1600   
sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Telefons uzziņām (+371)   
65402333.                                    

Priekšlikumus par konkrētas personas vēlēšanu Padomes sastāvā akcionāri ir   
tiesīgi paziņot rakstiski līdz pilnsapulces atklāšanas. Saskaņā ar AS „RFB”   
korporatīvas vadības Principiem izvirzot kandidatūru Padomes sastāvā ,     
akcionāram ir jāierada informaciju, kas paredzēta ar Komerclikuma normam un AS 
„RFB” Pricipiem par šo kandidatūru, ka arī, pēc iespējas, nodrošināt viņa    
klātbūtni pilnsapulcē.                             


Valdes uzdevumā                                 
Valdes locekle							
N.Redzoba