Tredje kvartalet (mars - maj 2008)

 * KappAhls nettoomsättning (exklusive moms) under perioden uppgick
  till MSEK  1 140 (1 106), en ökning med 3,1 procent.
 * Rörelseresultatet uppgick till MSEK 145 (132). Föregående år
  påverkades positivt av engångsposter om MSEK 3. Exklusive
  engångsposter ökade resultatet med 12,4 procent.
 * Bruttomarginalen uppgick till 63,8 procent (62,3) och
  rörelsemarginalen till 12,7 procent (11,9).
 * Resultat efter skatt uppgick till MSEK 112 (79) vilket motsvarar
  SEK 1,49 (1,05) per aktie. Resultatet har påverkats positivt med
  MSEK 23 avseende avveckling av finansiell lease för en fastighet.
 * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 221
  (136).


Första nio månaderna (september 2007 - maj 2008)

 * KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till MSEK 3 519
  (3 383), en ökning med 4,0 procent.
 * Rörelseresultatet uppgick till MSEK 469 (435). Föregående år
  påverkades positivt av engångsposter om MSEK 16. Exklusive
  engångsposter ökade resultatet med 11,9 procent.
 * Bruttomarginalen uppgick till 62,5 procent (60,8) och
  rörelsemarginalen till 13,3 procent (12,9).
 * Resultat efter skatt uppgick till MSEK 324 (540) vilket motsvarar
  SEK 4,32 (7,20) per aktie. Föregående år har påverkats positivt
  av en skatteintäkt om MSEK 270.
 * Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 600
  (449).


VD kommenterar
Klädmarknaden har under våren varit något svagare än tidigare. Det
faktum att vi i en sådan marknad visar upp en fortsatt stabil
utveckling är mycket glädjande. KappAhl har ett starkt erbjudande som
tilltalar våra kunder. Oron i omvärlden kan dock göra att kunderna
framgent blir försiktiga. Det gör den närmaste framtiden mer
svårbedömd samtidigt som det kan innebära affärsmöjligheter för vår
typ av butiker. Glädjande är också att tillväxten från nya butiker
kommer att öka när vi nu har kontrakt på 56 nya butiker.


För ytterligare information vänligen kontakta
Christian W. Jansson, VD och koncernchef    Tel. 0709-95 02 01
Håkan Westin, Finansdirektör              Tel. 0704-71
56 64

KappAhl Holding AB (publ), Box 303, 431 24 Mölndal.

KappAhl är en ledande modekedja med cirka 4 000 medarbetare och
närmare 300 butiker i Sverige, Norge, Finland och Polen. KappAhl
säljer prisvärt mode för många människor - kvinnor, män och barn -
och riktar sig särskilt till kvinnor 30-50 år. Egna designers formger
alla plagg. Som första modekedja i världen blev KappAhl 1999
miljöcertifierat enligt internationell standard. Huvudkontor och
distributionscentral ligger i Mölndal, strax utanför Göteborg. Under
tolvmånadersperioden, som slutade den 31 augusti 2007, var
omsättningen 4,5 miljarder svenska kronor och rörelseresultatet 618
miljoner svenska kronor. KappAhl är noterat på OMX Nordiska börs i
Stockholm. Ytterligare information finns på www.kappahl.com.
Finansiell information finns på www.kappahl.com/ir.

Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: