Sandvik reducerar produktionskapacitet och kostnader

I samband med presentationen av resultatet för tredje kvartalet informerades om
en svagare utveckling inom ett flertal marknadssegment. Försvagningen har
accelererat under början av fjärde kvartalet och Sandvik har som en konsekvens
av detta beslutat att vidta ett antal åtgärder. Syftet är att anpassa
produktionskapacitet och kostnader till den svagare efterfrågeutvecklingen. 

Inom Sandvik Materials Technology har en global överkapacitet motsvarande 1500
personer identifierats, varav cirka 1000 personer i Sverige. Därför har idag
varslats om en bemanningsminskning på 900 personer i Sandviken och 140 i
Hallstahammar. I samband med delårsrapporten för det andra kvartalet 2008
annonserades en bemanningsminskning, med syfte att öka produktiviteten. Inom
ramen för denna minskning har bemanningen hittills minskat med cirka 380
personer. Den nu identifierade övertaligheten på 1500 personer beror på en
vikande efterfrågan och handlar om en kapacitetsanpassning, vilket ligger utöver
dessa 380 personer.  
Processen beräknas vara genomförd under första halvåret 2009. 
Inom Sandvik Mining and Construction har tidsbegränsade kontrakt med cirka 600
personer globalt avslutats. Vidare har överenskommelse slutits om möjligheten
att permittera upp till 200 personer i Tammerfors i upp till 90 dagar från den
första december. Beslut har också fattats om att stänga produktionsenheten i
Perth, Australien, som tillverkar borriggar för prospekteringsborrning ovanjord.
Tillverkningen flyttas till motsvarande enheter i Brisbane, Australien, och
Santiago, Chile. Stängningen av enheten i Perth, med cirka 50 anställda,
beräknas vara genomförd senast den 31 januari 2009. 

Sandvik Tooling kommer att reducera produktionen under fjärde kvartalet genom
att utnyttja befintliga avtal för flexibel arbetstid och liknande lösningar, vid
enheter både i Sverige och i andra länder. Vissa enheter stänger under 2-3
veckor medan andra inför temporär 4-dagarsvecka. Vidare avslutas tidsbegränsade
kontrakt med närmare 300 personer.

- Den globala marknadsutvecklingen är för närvarande mycket svag. Försvagningen
som beskrevs i samband med rapporten för tredje kvartalet har ytterligare
kraftigt förvärrats inom ett flertal segment, främst fordonsindustrin och
verkstadsindustrin. Därför bedöms dessa åtgärder vara nödvändiga samtidigt som
vi inte kan utesluta behov av ytterligare åtgärder i ett senare skede, säger
Lars Pettersson, VD och koncernchef för Sandvik AB.


Sandviken den 20 november 2008

Sandvik AB; (publ)


För ytterligare information avseende Sandvik Materials Technology kontakta Peter
Gossas, VD för affärsområde Sandvik Materials Technology, 026-26 36 28, eller i
övriga frågor Anders Wallin, chef för Group Communications, Sandvik AB, 026-26
09 20 eller Jan Lissåker, chef för Investor Relations, Sandvik AB, 026-26 10 23.

Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en
världsledande position inom utvalda områden - verktyg för metallbearbetning,
maskiner och verktyg för bergavverkning, rostfria material, speciallegeringar,
högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen har cirka 50 000 anställda,
representation i 130 länder och hade 2007 en omsättning på mer än 86 000 MSEK.